Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Učitelj/ica Edukator Rehabilitator U Posebnom Razrednom Odjelu

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Croacia de Especialistas en métodos pedagógicos

Učitelj/ica Edukator Rehabilitator U Posebnom Razrednom Odjelu

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

OSNOVNA ŠKOLA

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA bb

ĐURĐENOVAC

OIB:10402434431

KLASA:112-04/23-01/03

URBROJ:2149-8-23-2

Đurđenovac, 14.03.2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,- ispr, 90/11.,5/12,16/12.,86/12., 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17,68/18, 98/19,64/20 i 151/22) i čl.8. Pravilnika o radu, te čl.5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, ravnatelj Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Raspisuje se natječaj za popunu radnog mjesta:

  • učitelj/ica edukator rehabilitator u posebnom razrednom odjelu učenika s teškoćama u razvoju, na neodređeno; puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena; 1 izvršitelj; mjesto rada- Matična škola, Đurđenovac, Kardinala Alojzija Stepinca bb.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN broj 82/08 i 69/17).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja:

  • uvjeti iz čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,- ispr, 90/11., 5/12,16/12. , 86/12., 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20 i 151/22) te vrstu obrazovanja za učitelja edukatora rehabilitatora iz čl.28. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20).

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, po mogućnosti kandidata i e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu usmene procjene-provođenja razgovora-intervju, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

  1. životopis,
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja,
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja .

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani /a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Ravnatelj Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo poziva sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, na usmenu procjenu odnosno testiranje -provođenje razgovora-intervju, na koji su pozvani kandidati dužni pristupiti.

Povjerenstvo provodi usmenu procjenu, odnosno provodi razgovor s kandidatima-intervju.

Vrijeme i mjesto usmene procjene, odnosno provođenja razgovora s kandidatima-intervju, uz popis kandidata koji se pozivaju na njega, objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „Natječaji“, najmanje 3 dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni odnosno provođenju razgovora s kandidatima-intervju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj, daje Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“ i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 22.03.2023.

Natječaj traje od 14.03.2023. do 22.03.2023.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu : Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31 511 Đurđenovac; s naznakom „za natječaj- učitelj/ica edukator rehabilitator u posebnom razrednom odjelu (PRO)“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole http://os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr/ u rubrici „Natječaji“ najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu će se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima obavijestiti pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Kardinala A. Stepinca bb, 31511 Đurđenovac

Zamolba: Kardinala A. Stepinca bb, 31511 Đurđenovac

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Marzo de 2023, y con identificador de la vacante:2292065.

Ver las 66 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: