Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería > Technici Vo Fyzikálnych, Technických Vedách A Doprave Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení

Trabajo en Bratislavsky kraj (Eslovaquia) de Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes.

Technici a odborní pracovníci : Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky : Technici vo fyzikálnych a technických vedách : Technici vo fyzikálnych a technických vedách inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Riadi činnosti v rámci BOZP:

• Zaisťuje činnosti vyplývajúcich z legislatívy BOZP prevádzkach a stavbách

• Zabezpečuje implementáciu BOZP programu spoločnosti

• Vypracúva a vedie dokumentáciu BOZP v zmysle platnej legislatívy a programu spoločnosti

• Vypracováva interné smernice v oblasti BOZP spoločnosti v súlade s platnou legislatívou

• Zabezpečuje aktualizáciu dokumentácie BOZP

• Zodpovedá za stav dokumentácie BOZP

• Plánuje a vedie kontroly a audity BOZP, rieši prípadové situácie pre výskyt mimoriadnych udalostí, nehôd a úrazov

• Vykonáva pravidelné kontroly a na mieste navrhuje vhodné nápravné opatrenia

• Zabezpečuje školenia pre zamestnancov

• Rieši pracovné úrazy zamestnancov, choroby z povolania a iné mimoriadne udalosti, ohlasuje tieto udalosti štátnym orgánom a spolupracuje s nimi na ich riešení

• Vykonáva ostatné štúdie týkajúce sa bezpečnosti, prevádzky, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a hygieny pri práci

• Participuje na rozvoji poskytovaných služieb v rámci BOZP

• Komunikuje s dotknutými orgánmi štátnej správy

Zabezpečuje agendu súvisiacu s problematikou PO

- Plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v platnom znení v

- Určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok

- Vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok

- Vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

- Vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis

- Kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb

- Posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení, pri odstávkach a nábehu výroby u zadávateľov služieb

- Vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby

- Vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov, zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu

- Kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení

Výhody:Ubytovanie je možné na jednej z troch ubytovní MV SR v Bratislave.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Bratislavsky kraj.

Ver 254 ofertas de trabajo en "Bratislavsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Salario: mínimo 788.5 (EUR mensual).

Empleador: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000014843387.

Ver las 270 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: