Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Secretarios (general) > Tajnik/tajnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Secretarios (general)

Tajnik/tajnica

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general).

Clerical support workers : General and keyboard clerks : Secretaries (general) : Secretaries (general)

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

za radno mjesto tajnika/ce

na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete čl. 105. st. 16. te čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

Dokumentacija koju kandidati trebaju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta su:

- vlastoručno potpisana prijava u kojoj je kandidat dužan navesti ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene, odnosno testiranje) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

- životopis

-preslika diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja

- dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i vioko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („N.N., broj: 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („N.N., broj: 157/13, 152/14 i 39/18).

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje pravo prednoswti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze ( rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri -zaposljavanju/403

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kadnidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli vlastoručnu potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su postupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Selca ( nalazi se na Web stranici škole u mapi „Razmjena znanja/Dokumenti/Školski odbor/Pravilnici i propisi)

http://os-selca.skole.hr/dokumenti?dm document id=227&dm det=1 ukoliko se prema odluci Povjerenstva isto bude provodilo.

Način procjene odnosno testiranje kandidata ukoliko se isto bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole http://selca.skole.hr/skola/ploca (u mapi Natječaji) tri dana nakon isteka roka za podnošenje prijave na ntječaj. Poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte dostavlja se najkasnije pet dana prije dana testiranja/ procjene onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole http://os-selca.skole.hr/skola/ploca.

Ukoliko kadidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave za natječaj.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Osnovnoj školi Selca za prikupljanje i obradu podataka natječajne dokumentacije,a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12,94/13,152/14., 7/17., i 68/18).

Kandidat/kandidatkinja koji/a se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao/la od prijave na ntječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Prijave dostaviti osobno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola Selca, Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „za natječaj - naziv radnog mjesta za koje se kandidat/tkinja prijavljuje“.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Selca http://os-selca.skole.hr/skola/ploca ili putem zemaljske pošte

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA SELCA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca

Zamolba: Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca

Identificador de la vacante:1941204.

Ver las 636 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: