Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones > Suradnik/suradnica Na Odjelu Za Informacijske Znanosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SURADNIK/SURADNICA NA ODJELU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Empleos en Croacia de Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones : Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario : Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones.

Technicians and associate professionals : Information and communications technicians : Information and communications technology operations and user support technicians : Information and communications technology user support technicians

Descripción de la oferta de trabajo:

Suradni u suradničkom zvanju i na radno mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti

Razina obrazovanja:* poslijediplomska (DR. SC.).

prednost imaju kandidati koji kroz svoje dosadašnje znanstveno-istraživačke i stručne aktivnosti iskazuju usmjerenost prema korisnicima informacija i uslugama informacijskih ustanova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvjeti za izbor i prilozi koje je pristupnik dužan priložiti uz prijavu za izbor objavljeni su u Narodnim novinama broj: 45/2021. od 28. 4. 2021.

N A T J E Č A J

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, na Odjelu za sociologiju;
 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, na Odjelu za sociologiju;
 3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, na Odjelu za arheologiju;
 5. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje – komorna glazba), na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću;
 6. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme (do povratka s rodiljnog dopusta), u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (hispanska lingvistika – prevođenje), na Odjelu za hispanistiku i iberske studije;
 7. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme (do povratka s rodiljnog dopusta), u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (hispanska lingvistika), na Odjelu za hispanistiku i iberske studije;
 8. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (etnologija), na Odjelu za etnologiju i antropologiju;
 9. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (anglistika, engleski jezik), u Centru za strane jezike;
 10. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (romanistika, španjolski jezik), u Centru za strane jezike
 11. za izbor jednog nastavnikau znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, s 20% radnog vremena, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (oftalmologija), na Odjelu za zdravstvene studije.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Na natječaju pod rednim brojem 3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odjelu za informacijske znanosti prednost imaju kandidati koji kroz svoje dosadašnje znanstveno-istraživačke i stručne aktivnosti iskazuju usmjerenost prema korisnicima informacija i uslugama informacijskih ustanova.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave na natječaj dostaviti poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.

Zbog trenutne epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo zbog širenja bolesti COVID-19 natječajna dokumentacija iznimno se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecajunizd.hr.

Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci.

Prijavi na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:

 • curriculum vitae,
 • knjige, izvorne znanstvene radove i ostale radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
 • dokaz o znanstvenom stupnju,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Znanstvenog područnog vijeća,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
 • izvješće o znanstveno-nastavnom radu,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),
 • potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama koju daje ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada (ne starije od 6 mjeseci). Uvjerenje prilažu samo kandidati za prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu u Zadru i kandidati koji potvrdu nisu prilagali pri prvom izboru u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu.

  Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom koja se dostavlja putem pošte dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

  Prijavi na natječaj za izbor u nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:

 • curriculum vitae,
 • radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
 • dokaz o stručnoj spremi ili znanstvenom stupnju,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
 • izvješće o nastavnom radu,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),

  Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

  Prijavi na natječaj za izbor u suradničko zvanja prilaže se u dva primjerka:

 • curriculum vitae,
 • popis radova,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • prijepis ocjena s dosadašnjih studija s izračunatim prosjecima ocjena bez ocjene diplomskog ispita ili dopunsku ispravu o studiju kojim se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima (za suradničko zvanje asistenta).

  Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom koja se dostavlja putem pošte dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom

  statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Sa pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti razgovor. Ukoliko pristupnik ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

  Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

  Sveučilište može poništiti javni natječaj bez navođenja razloga.

  Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

  Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 8 dana od izbora objavom informacije o odabranom kandidatu na mrežnim stranicama Sveučilišta pod rubrikom „Natječaji“.

  Sveučilište u Zadru

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZADRU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: M. PAVLINOVIĆA 1 ZADAR 23 000

Identificador de la vacante:1978679.

Ver las 249 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones : Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario : Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: