Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Stručni Suradnik Pedagog/stručna Suradnica Pedagoginja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

Demanda en Croacia de Especialistas en métodos pedagógicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 26. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

UVJETI:

- VSS, završen diplomski sveučilišni studij pedagogije ili diplomski specijalistički studij pedagogije

- nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23),

Uz prijavu u kojoj mora biti naznačeno da se kandidati prijavljuju na ovaj natječaj kandidati trebaju priložiti:

- Vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,

- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,

- Dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao prethodni radni odnos (ugovor, rješenje, odluka i sl.),

- Uvjerenja/potvrde nadležnih tijela sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, sukladno članku 103. st. 2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) da se mogu prijaviti na ovaj natječaj te objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se osobe sukladno člancima 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) da su uz prijavu na natječaj dužni priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20 Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77,92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji se prijave na ovaj natječaj, Dječjem vrtiću Maslačak, kao voditelju obrade osobnih podataka, daju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u priloženim dokumentima koriste u zakonite svrhe kako bi se provele odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) u pogledu provedbe ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Kralja Tomislava 18, 43280 Garešnica, s naznakom: „Za natječaj – PEDAGOG“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima može biti proveden intervju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak, a traje od 22.5.2024. do 21.6.2024. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kralja Tomislava 8, 43280 Garešnica

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 27 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2510112.

Ver las 24 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: