Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) > 1. Stručni Prvostupnik/ Stručna Prvostupnica Medicinsko-laboratorijske Dijagnostike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1. STRUČNI PRVOSTUPNIK/ STRUČNA PRVOSTUPNICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Demanda en Croacia de Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio › Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines › Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina).

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Science and engineering associate professionals › Life science technicians and related associate professionals › Life science technicians (excluding medical).

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

  • obavljanje biokemijskih i hematoloških pretraga,
  • obavljanje složenijih analiza po nalogu voditelja tima/voditelja zdravstvenog odjela,
  • utvrđenim obvezama Doma zdravlja po zaključenom ugovoru sa HZZO, a prema rasporedu voditelja zdravstvenog odjela ili koordinatora ispostave, prikupljanje i transport laboratorijskih uzorka iz ugovornih ordinacija na području biokemijskog laboratorija u kojem radi

Na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na temelju ovog natječaja mogu se prijaviti osobe obaju spolova koje

ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

•uvjet tražene struke i razine obrazovanja za radno mjesto/zanimanje za koje se osoba prijavljuje;

•da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod), a nema više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva;

•osoba za koju se traži dodjela potpore treba biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Zavoda u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom.

Napomene uz opće uvjete:

•osoba koja je već bila uključena u mjeru pripravništvo u trajanju dužem od 6 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini, ne može se ponovno uključiti u istu mjeru;

•osoba koja je već bila uključena u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne može se ponovno uključiti u mjeru pripravništvou istom tom zvanju;

•ako se osoba uključuje u mjeru pripravništvo u višoj stečenoj razini obrazovanja, no u toj višoj razini obrazovanja ne može pronaći zaposlenje, može se u mjeru uključiti i u nižoj razini obrazovanja;

•osoba koja je bila uključena u mjeru pripravništva do 6 mjeseci, može se ponovno uključiti u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini prema prethodno odobrenoj mjeri pripravništva (navedeno se ne može primijeniti u slučaju da je korištenje prve mjere prijevremeno okončano prestankom ugovora o radu sufinancirane osobe, osim u slučaju kada se na nedvojben način može utvrditi da za prestanak radnog odnosa postoji opravdani razlog iz kojeg je vidljivo da sufinancirana osoba nije mogla završiti korištenje mjere, što mora pisanim putem obrazložiti Zavodu koji će temeljem diskrecijske odluke utvrditi postojanje takvih opravdanih razloga);

•osobe koje nisu bile uključene u mjeru pripravništva, a imaju manje od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini, mogu se uključiti u mjeru pripravništvo – javne službe u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj razini.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

1.zamolbu,

2.životopis,

3.presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (svjedodžbe/ diplome),

4.presliku domovnice,

5.presliku osobne iskaznice,

6.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana),

7.dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja,

8.uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, ne starije od dana objave ovog natječaja;

9.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od objave oglasa o raspisivanju natječaja na službenim internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Natječaj će se objaviti i u službenom javnom glasilu „Narodne novine“ te na mrežnoj stranici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - https://domzdravlja-pgz.hr.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da ih po izboru predoči u izvorniku.

Zaprimljena prijavna dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave na natječaj.

Kandidati u prijavi moraju obvezno naznačiti za koje radno mjesto/zanimanje se prijavljuju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, preporučeno poštom, na adresu Dom zdravlja PGŽ, Rijeka, Krešimirova 52/a, s naznakom »Za natječaj pod točkom ___« ili na prijemni šalter pisarnice Doma zdravlja PGŽ, Krešimirova 52 A, Rijeka, prizemlje, soba br. 18, do kraja uredovnog radnog vremena stručnih službi.

Nepotpuna i dokumentacija na stranom jeziku neće se razmatrati.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.

Za pripravnička radna mjesta za koja se prijavi veći broj kandidata od broja traženih odabir će se vršiti uz uvažavanje sljedećih kriterija: ranije završeno obrazovanje, obrazovanje završeno u propisanom roku trajanja, prosječna ocjena postignuta tijekom obrazovanja.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene internet stranice Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (https://domzdravlja-pgz.hr/ ) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su, u prijavi, pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima iz natječaja te, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) dužni su, uz prijavu na javni natječaj, priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua (detaljnije na: https://domzdravlja-pgz.hr/wp-content/uploads/2023/01/Izjava-o-povjerljivosti.pdf .

Dom zdravlja PGŽ-a dostavljene podatke pristupnika na natječaj obrađuje sukladno odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u skladu s EU propisima, a u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DOM ZDRAVLJA PGŽ.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Krešimirova 52/a, 51000 Rijeka

Zamolba: Krešimirova 52/a, 51000 Rijeka

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 22 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2384294.

Ver las 19 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio › Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines › Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: