Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Geólogos y geofísicos > Stručni Suradnik - Vodič (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK - VODIČ (M/Ž). Croacia

Ofertas en Croacia de Geólogos y geofísicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Geólogos y geofísicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Physical and earth science professionals : Geologists and geophysicists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, članka 19. Pravilnika o radu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA 112-01/18-01/06, URBROJ 517-02-1-1-178-142 od dana 19. studenog 2018.godine,  ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Stručni suradnik - vodič 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme  

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili prirodnog područja,

- radno iskustvo od 1 ( jedne) godine,

- aktivno znanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika,

- znanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail),

- vozačka dozvola B kategorije.

Prijave se podnose za svako radno mjesto zasebno. Uz prijavu na natječaje kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi),

- dokaz o radnom stažu u struci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi  

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole),

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta, te osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Park prirode Medvednica“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web-stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf i/ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno u NN 13.03.2019.)na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec 70, 10000 Zagreb, s naznakom:“ Za natječaj -Čuvar prirode I. vrste“ i/ili  „Za natječaj – Stručni suradnik - vodič“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Javne ustanove „Parka prirode Medvednica“ www.pp-medvednica.hr, najmanje 8 dana prije testiranja.

Izabrani kandidati za radno mjesto „Čuvar prirode I. vrste“  pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o odabiru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno članku 207. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/13, 15/18 i 14/19). Za radno mjesto Čuvar prirode mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za čuvara prirode uz uvjet da ga polože sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 6 mjeseci.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE MEDVEDNICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Bliznec 70, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1730588.

Ver las 17 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Geólogos y geofísicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: