Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > Stručni Suradnik / Suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog Profila - Defektolog

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo en Croacia de Educadores para necesidades especiales

Stručni Suradnik / Suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog Profila - Defektolog

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Special needs teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

Stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila - defektolog - jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole, na nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno

Bez uvjeta probnog rada.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te moraju imati završen:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a),

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a),

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b).

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu člankom 29.c Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ br. 6/19.).

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi („N.N:“ br. 6/19.) dostupan je na mrežnim stranicama škole, poveznica: http://os-josipdol.skole.hr/upload/os-josipdol/newsattach/1065/Pravilnik_o_odgovarajucoj_vrsti_obrazovanja_ucitelja_i_strucnih_suradnika_u_osnovnoj_skoli.docx

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  1. vlastoručno potpisana prijava
  2. životopis
  3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. dokaz o državljanstvu
  5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Sva navedena dokumentacija na natječaj prilaže se u preslici ili kopiji.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacija („N.N.“ broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N“ broj: 82/15., 70/19. i 47/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17 i 98/19.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-josipdol.skole.hr/upload/os-josipdol/newsattach/1066/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Prijavom na natječaj kandidati daju Osnovnoj školi „Josipdol“ privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave, odnosno od 18.08.2020. godine do 26.08.2020. godine.

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIPDOL'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: .

Identificador de la vacante:1891418.

Ver las 248 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: