Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > psicólogo/psicóloga > Stručni Suradnik/suradnica U Sudu - Psiholog/psihologinja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U SUDU - PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA

Vacantes de psicólogo/psicóloga en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Psicólogos › psicólogo/psicóloga.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Psychologists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem odredbe čl. 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/7, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i čl. 2. i čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-03/22-04/30, URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-09 od 08. travnja 2022., Općinski sud u Bjelovaru raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

  

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU

  

Stručni suradnik u sudu – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

  

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit.

  

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

  

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenik se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

  

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

  

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

  

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslik diplome,

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),

- potvrdu ili preslik dokumenta (rješenja, ugovora o radu i sl.) ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio,

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat položio.

  

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

  

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednice, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: „Prijava na javni natječaj – stručni suradnik u sudu, na broj spisa 7 Su-307/2022“).

  

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  

  

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

  

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-8433/843 .

  

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, time da je uz prijavu na natječaj dužan/a, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

  

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

  

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru.

  

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.

  

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

  

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

  

Pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Bjelovaru, http://sudovi.pravosudje.hr/osbj istovremeno s objavom javnog natječaja.

  

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web-stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

  

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Bjelovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osbj

  

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

  

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru, obustavit će postupak po ovom natječaju.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆINSKI SUD U BJELOVARU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Bjelovar, J. Jelačića 3

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265260.

Ver las 145 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Psicólogos › psicólogo/psicóloga ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: