Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Stručni/a Suradnik/ca-socijalni/a Pedagog/inja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/CA-SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA. Croacia

Trabajos de Especialistas en métodos pedagógicos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koji suglasnost daje Gradski ured ravnatelj Osnovne škole Pantovčak Zagreb, Hercegovačka 108 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice socijalnog pedagoga/pedagoginje u OŠ Pantovčak Zagreb, Hercegovačka 108 na neodređeno, nepuno radno vrijeme 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019, 75/2020).

PRILOZI: uz vlastoručno potpisanu prijavu s nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuje te s osobnim podacima(navesti osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) podnositelja/podnositeljice prijave na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, preslike dokaza o državljanstvu, diplome odnosno dokaza stečenoj stručnoj spremi, uvjerenja da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 , 64/20, 151/22)s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kandidatkinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavanju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koji suglasnost daje Gradski ured, poveznica: http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/images/phocagallery/phoca_info/phoca_info_dokumenti/skolski_dokumenti/Pravilnik_o_zaposljavanju_compressed.pdf

U prijavi na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju navesti e mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene te ukoliko ne pristupe procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili neposredno s naznakom „ natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice socijalnog pedagoga/pedagoginje “ na adresu Osnovna škola Pantovčak, 10 000 Zagreb, Hercegovačka 108 u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Način i rok izvješćivanja kandidata o rezultatima natječaja: kandidate se u pravilu izvješćuje putem mrežnih stranica Škole odnosno u skladu s člankom 18. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koji suglasnost daje Gradski ured, poveznica: http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/images/phocagallery/phoca_info/phoca_info_dokumenti/skolski_dokumenti/Pravilnik_o_zaposljavanju_compressed.pdf

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Pantovčak.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Osnovna škola Pantovčak Zagreb, Hercegovačka 108

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2268017.

Ver las 71 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: