Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > Stručni/a Suradnik/ca - Socijalni/a Pedagog/inja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/CA - SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA. Croacia

Vacantes de Educadores para necesidades especiales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Special needs teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) te članka 8. Pravilnika o radu OŠ Brezovica i članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja OŠ Brezovica ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj Osnovne škole Brezovica raspisuje:

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA:

STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- opći uvjeti sukladno Zakonu o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19), te posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20.)

Mjesto rada: Osnovna škola Brezovica.

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, broj telefona i/ili mobitela i adresu e-pošte (e-mail).

Pisanu prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

− z životopis

− dokaz o stečenoj stručnoj spremi

− domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

− uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja, odnosno od 12.5.2022.)

− elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matic noj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaj, odnosno od 12.5.2022.)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 16/07., 75/09. i 120/16.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja zaključno s 20. svibnja 2022.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na sljedećoj poveznici na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika dostupnim na poveznici:

http://os-brezovica.skole.hr/upload/os-brezovica/images/static3/1223/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te lista kandidata objavit će se najkasnije 3 dana prije dana određenog za provođenje postupka vrednovanja na mrežnoj stranici Osnovne škole Brezovica u rubrici „Natječaji za radna mjesta“ na poveznici:

http://os-brezovica.skole.hr/natjecaji/vrednovanje

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže tražene podatke i priloge, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj. Škola ne obavještava takvu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice OŠ Brezovica, u rubrici „Natječaji za radna mjesta“ na poveznici:

http://os-brezovica.skole.hr/natjecaji/obavijesti

u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 15. stavku 4. Pravilnika.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poštom na adresu:

Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, 10257 Brezovica

s naznakom „NATJEČAJ – SOCIJALNI PEDAGOG“.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje na oglašeno radno mjesto.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Brezovička cesta 98a, 10237 Brezovica

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 14 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:2151969.

Ver las 69 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: