Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Stručni Suradnik-psiholog,pedagog,stručnjak Edukacijsko-rehabilitacijskog Profila(edukator Rehabilitator, Logoped, Socijalni Pedagog),knjižničar (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK-PSIHOLOG,PEDAGOG,STRUČNJAK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA(EDUKATOR REHABILITATOR, LOGOPED, SOCIJALNI PEDAGOG),KNJIŽNIČAR (M/Ž)

Trabajo en Croacia de Especialistas en métodos pedagógicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) i čl. 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ludbreg, dana 23.10.2020. godine Srednja škola Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta (m/ž)

  1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG, PEDAGOG, STRUČNJAK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA (EDUKATOR REHABILITATOR, LOGOPED, SOCIJALNI PEDAGOG), KNJIŽNIČAR (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno – mjera „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Prema općim i posebnim uvjetima čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ludbreg.

Uvjet: nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini za koje se traži pripravništvo prijavljena u evidenciji nezaposlenih.

Poželjno:

- informatička pismenost: Word, Internet, Excel

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu za natječaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje se kandidat/kinja prijavljuje i osobni podatci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresa) kandidati/kinje trebaju priložiti u neovjerenoj preslici:

- životopis

- preslike dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)

- presliku rodnog lista ili elektronički zapis

- u izvorniku uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

- dokaz o radnom stažu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO o radno pravnom statusu - ne stariji od dana objave natječaja)

- potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako nisu sadržane u redovnom obrazovanju )

Mjesto rada je u sjedištu Škole na adresi Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg.

Kandidati/kinje dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata/kinja, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidati/kinje koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13. i 152/14.), dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje će se vrednovati sukladno Pravilniku i načinu zapošljavanja u Srednjoj školi Ludbreg.

Na mrežnoj stranici škole www.ss-ludbreg.skole.hr objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 dana prije dana održavanja vrednovanja.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja biti će u Srednjoj školi Ludbreg dana 14.12.2020. godine, a objava rasporeda biti će na mrežnoj stranici škole www.ss-ludbreg.skole.hr dana 08.12.2020.godine.

Kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje su podnijele pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pisane Prijave se dostavljaju na adresu sjedišta škole – Srednja škola Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg poštom ili drugom dostavnom službom ili osobno na urudžbeni zapisnik s naznakom „ZA NATJEČAJ – RADNO MJESTO NA KOJE SE KANDIDAT/KINJA PRIJAVLJUJE (m/ž)“.

O rezultatima natječaja kandidate/kinje će se obavijestiti na webu škole u roku od 15 dana od dana odabira.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Više o potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva: http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/

Natječaj će biti objavljen dana 26.11.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i otvoren je do 04.12.2020. godine.

Opis poslova: rad u srednjoškolskoj ustanovi sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Srednja škola Ludbreg.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Svetog Trojstva 16, 42230 Ludbreg

Identificador de la vacante:1925133.

Ver las 174 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: