Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Stručni/a Suradnik/ca Psiholog/inja Pripravnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA PRIPRAVNIK/CA

Ofertas de trabajo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) u okviru programa HZZ-a za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u javnim službama, ravnatelj Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto  (m/ž) 1. STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA/INJE (pripravnik) - na određeno puno radno vrijeme-novootvoreni poslovi, • trajanje pripravništva 12 mjeseci, sukladno ugovoru o radu na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) • mjera za stjecanje prvog radnog iskustva - osposobljavanje za rad na radnom mjestu psihologa Kandidati za ovo radno mjesto moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjim školama (NN 1/96 i 80/99). Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: • dokaz o stručnoj spremi • fotokopiju domovnice, • potvrdu o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji HZZMO, • potvrdu da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ne stariju od 1 mjeseca • životopis. Pored navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (

www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.       Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Molimo kandidate da obavezno u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.  Prijava (vlastoručno potpisana) s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pošte na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  s naznakom „Za natječaj-Povijest umjetnosti“,.na adresu: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg Republike Hrvatske 11, 10 000 Zagreb.           Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Školi primijenjene umjetnosti i dizajna za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Republike Hrvatske 11, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1680491.

Ofertas de trabajo similares: