Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > bibliotecario/bibliotecaria > Stručni Suradnik Knjižničar (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR (M/Ž). Croacia

Contratación en Croacia de bibliotecario/bibliotecaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines › Bibliotecarios, documentalistas y afines › bibliotecario/bibliotecaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Librarians, archivists and curators › Librarians and related information professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

Stručni suradnik knjižničar - jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka na rad nenazočne radnice

Mjesto rada je u sjedištu škole u Josipdolu, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. stavkom 2. i 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22), te osim navedenog uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu člankom 29. f. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj: 6/19. i 75/20.).

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  1. vlastoručno potpisana prijava
  2. životopis
  3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
  4. dokaz o državljanstvu
  5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan/na je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

Sva navedena dokumentacija na natječaj prilaže se u preslici ili kopiji, a po primanju na radno mjesto dostavlja se originalna ili ovjerena kopija tražene dokumentacije.

Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema:

  • članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.),
  • članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),
  • članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i
  • članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima, a želi isto ostvariti, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se procjena prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA:035-01/19-01/5; URBROJ:2133-28-01-19-1 od 29.4.2019.g.; KLASA: 035-01/20-01/6, URBROJ:2133-28-01-20-1 od 10.06.2020. g.), koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica:

http://os-josipdol.skole.hr/upload/os-josipdol/newsattach/1066/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

O datumu provođenja procjene, odnosno terminu, mjestu i načinu održavanja procjene u Školi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Škole, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Osnovne škole „Josipdol“ Josipdol, a otvoren je 8 dana od dana objave.

Prijave se dostavljaju neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom „za natječaj“ ili elektronskim putem na adresu: uredos-jospdol.skole.hr .

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIPDOL'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Karlovačka 17, 47303 Josipdol

Email: uredos-josipdol.skole.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267250.

Ver las 41 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines › Bibliotecarios, documentalistas y afines › bibliotecario/bibliotecaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: