Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Bibliotecarios, documentalistas > Stručni Suradnik Knjižničar / Stručna Suradnica Knjižničarka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Croacia de Bibliotecarios, documentalistas

Stručni Suradnik Knjižničar / Stručna Suradnica Knjižničarka

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines : Bibliotecarios, documentalistas y afines.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Librarians, archivists and curators : Librarians and related information professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 10. srpnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/45) i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 24. listopada 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/74), ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica dana 26. veljače 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos:

1. Stručni suradnik/ica – knjižničar/ka - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika (puno radno vrijeme, 40 sati tjedno)

Mjesto rada: OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska 5, 48 000 Koprivnica

UVJETI:

  • Opći uvjeti prema Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19) i posebni uvjeti prema članku 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članku 29. stavak 1., podstavak f. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019. i 75/2020).
  • Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Opis poslova: planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u odgojno-obrazovnom radu, potiče razvoj čitalačke kulture i osposobljava korisnike za intelektualnu proradu izvora, sudjeluje u formiranju multimedijskoga središta škole kroz opremanje stručnom literaturom, drugim izvorima znanja i odgovarajućom odgojno-obrazovnom tehnikom, prati znanstveno-stručnu literaturu, izrađuje anotacije i tematske bibliografije te potiče učenike, učitelje i stručne suradnike na korištenje znanstvene i stručne literature, obavlja stručno-knjižnične poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost škole, surađuje s matičnim službama, knjižnicama, knjižarima i nakladnicima, stručno se usavršava te obavlja druge poslove vezane uz rad školske knjižnice.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme trajanja natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici ili kao eletronički zapis.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17).

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica.

Obavijest o sadržaju i načinu procjene odnosno testiranju kandidata te o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljena u roku 5 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na mrežnoj stranici škole http://www.osang-kc.hr/index.php/natjecaj.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmtarati.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja (26.2.-6.3.2021.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5, 48 000 Koprivnica s naznakom „Za natječaj – knjižničar“.

O izboru kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice škole www.osang-kc.hr.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Školska ulica 5, 48000 Koprivnica

Identificador de la vacante:1950803.

Ver las 41 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines : Bibliotecarios, documentalistas y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: