Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Stručni Suradnik/ica Pripravnik/ica Stručnjak/inja Edukacijsko-rehabilitacijskog Profila

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Especialistas en métodos pedagógicos en Croacia

Stručni Suradnik/ica Pripravnik/ica Stručnjak/inja Edukacijsko-rehabilitacijskog Profila

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 55. Zakona o radu („NN“ br:93/14., 127/17. I 98/19.) i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:602-02/18-07/00459, URBROJ:533-05-20-0017 od 19.10.2020. godine) ravnateljica Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina dana 16. studenoga 2020. godine r a s p i s u j e

NATJEČAJ

ZA PRIJEM OSOBE U PROVEDBI MJERE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

„STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

1. STRUČNI SURADNIK – PRIPRAVNIK (pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – edukator rehabilitator, logoped, socijalni pedagog)

- 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme –

40 sati tjedno/u trajanju od 12 mjeseci

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br:6/19. i 75/20.).

U školskim ustanovama mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br:82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani i dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina, a koji se nalazi na web stranici škole pod dokumenti.

Kandidati su u prijavi na natječaj dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranju.

Kandidat koji se ne odazove procjeni i vrednovanju u zakazano vrijeme, smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u daljnjem postupku natječaja.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st.1 do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17).

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj (zamolbu) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u preslikama, obzirom da istu ne vraćamo:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)
  • potvrda o nezaposlenosti
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti izvornike dokumenata na uvid.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na Web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Mate Lovraka, Kutina (od 16.11.2020. do 24.11.2020.)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se putem pošte na adresu:

Osnovna škola Mate Lovraka, 44 320 Kutina, Crkvena 57,

s naznakom „za natječaj - pripravnik stručni suradnik“

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Crkvena 57, Kutina

Identificador de la vacante:1922464.

Ver las 173 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: