Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Stručni/a Suradnik/ica Pedagog/inja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA. Croacia

Oferta de empleo de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Stručni/a suradnik/ica pedagog/inja - – 1 izvršitelj/izvršiteljica s nepunim radnim vremenom – 20 sati tjedno na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad

Uvjeti:

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Ugovorom o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske Biskupske Konferencije.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (domovnica),
 • rodni list,
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjesec do dana isteka roka za podnošenje prijave/ dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),

  U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt broj, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

  Dokumentacija se prilaže u neovjerenom presliku jer se ista neće vraćati.

  Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dostavit će školi izvornike svih traženih isprava.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola članak (13.stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 15/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) prilikom prijave na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti sljedeće dokaze:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je razvidno spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je razvidno na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (sporazum, rješenje, ugovor i sl.).

  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 15/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu temeljem koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je razvidno na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (sporazum, rješenje, ugovor i sl.).

  Prijavom na natječaj, kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao i one prijave u kojima kandidat ne ispunjava formalne uvjete natječaja.

  Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu bit će podvrgnuti testiranju (pisana provjera) i razgovoru (intevju) o čemu će biti pravovremeno obaviješteni na način utvrđen Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici koji je dostupan na mrežnim stranicama škole.

  Kandidati su obvezni pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi razgovoru i/ili testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i neće se smatrati kandidatom.

  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te upute kandidatima o područjima provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici škole pet dana prije testiranja.

  U slučaju da se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ravnateljica Škole diskrecijskom odlukom odlučuje o provođenju testiranja.

  Prijave na natječaj s kompletnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33 000 Virovitica, pp. 1, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

  Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole u roku od 15 dana od zasnivanja radnog odnosa s odabranim/om kandidatom/kinjom. Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama škole smatrat će se da su svi kandidati na isti način i u isto vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja, te ih se neće drugačije obavijestiti.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica

Identificador de la vacante:1949442.

Ver las 472 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: