Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales > Stručni/a Suradnik/ica - Logoped/inja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/ICA - LOGOPED/INJA. Croacia

Trabajos en Croacia de maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales › profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especiales › maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Special needs teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci na 28. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

STRUČNI SURADNIK- LOGOPED/INJA

-na određeno puno radno vrijeme, zamjena za nenazočnog radnika - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za prijem u radni odnos:

Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), i članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat/kinja mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:

1. Životopis

2. Dokaz o stečenom obrazovanju

3. Dokaz o državljanstvu

4. Potvrdu/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu evidentiranom u bazi podataka, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Svi traženi dokumenti prilažu se izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je priložiti sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti čl. 13. st. 2. Zakona NN broj 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN, br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Izravna poveznica na popis dokaza iz članka 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca vezano za obradu osobnih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo poštom na adresu:

Dječji vrtić Križevci, Matije Gupca 52, 48260 Križevci, s naznakom "Natječaj za radno mjesto logopeda/inju. ", u roku 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora prijava.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 08.02.2023. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križevci dana 31.siječnja 2023.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Matije Gupca 52, 48260 Križevci

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267725.

Ver las 19 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Educadores para necesidades especiales › profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especiales › maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: