Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Sociólogos, antropólogos > Stručni Suradnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI SURADNIK/CA. Croacia

Contrato en Croacia de Sociólogos, antropólogos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Sociologists, anthropologists and related professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika („Narodne novine“, broj 83/14, 60/15, 70/15 - pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 - pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 - pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika:

SEKTOR ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

Služba nabave

- Stručni/a suradnik/ca, m/ž - 1 izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci) - koeficijent složenosti poslova 1,115

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera (VSS - društveni smjer),

- jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

- samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s Internetom),

- završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, uz obvezu završetka istog do isteka probnog rada).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

- životopis

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome odnosno svjedodžbe, ovisno o radnom mjestu za koje se kandidat/kinja prijavljuje)

- dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresa).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti isključivo putem pošte na niže navedenu adresu Središnjeg registra osiguranika.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 25. siječnja 2019. godine na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: „Natječaj za popunu radnih mjesta“, odnosno na adresu elektroničke pošte: posaoregos.hr.

Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), u „Narodnim novinama“ te na portalu „Moj posao“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: REGOS.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Gajeva 5, 10000 Zagreb Email: regos.hr" rel="nofollow">posaoregos.hr

Identificador de la vacante:1702633.

Ver las 16 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Sociólogos, antropólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: