Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > Stručni/a Savjetnik/ca Za Potvrđivanje Osposobljenosti Tijela Za Ocjenjivanje Sukladnosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Matemáticos, actuarios y estadísticos en Croacia

Stručni/a Savjetnik/ca Za Potvrđivanje Osposobljenosti Tijela Za Ocjenjivanje Sukladnosti

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

8. Stručni savjetnik za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

- 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

- visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,

- najmanje 3 godine radnog staža u struci,

- poznavanje rada u laboratoriju,

- poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),

- aktivno znanje jednog stranog jezika,

- poznavanje rada na osobnom računalu.

Radni odnosi se zasnivaju na neodređeno vrijeme uz propisani obvezni probni rad.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

a) životopis i opis dosadašnjeg rada,

b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),

c) presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

d) dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

e) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

f) dokaz o poznavanju stranog jezika.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika smatrati će se da je kandidat odustao.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zasebno za svako radno mjesto) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Za natječaj«.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1803952.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: