Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Stručni/a Savjetnik/ca Za Odnose S Javnošću I Javna Savjetovanja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I JAVNA SAVJETOVANJA

Contratación en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a sukladno Odluci Međuresornog koordinacijskog vijeća o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije, KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 4. ožujka 2019. godine, a u svezi s Oglasom KLASA: 100-01/18-04/2, URBROJ: 530-02-1-2-19-6 od 18. ožujka 2019. godine te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 100-01/18-04/2, URBROJ: 530-02-1-1-1-19-11 od 23. svibnja 2019. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ponovno raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

na sljedeće radno mjesto:

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

- stručni savjetnik za odnose s javnošću i javna savjetovanja - 1 izvršitelj/ica 

Stručni uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke,

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

- znanje rada na osobnom računalu,

- položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U slučaju prijma u državnu službu na određeno vrijeme od najmanje šest mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas podnositelji/ice su dužni/e priložiti sljedeće:

1. prijavu,

2. životopis,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

4. presliku diplome ,

(Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj)

5. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,

6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu na radno mjesto, ugovora o djelu i dr.) ,

(Napominjemo da je dokaze pod točkama 5. i 6. potrebno dostaviti kumulativno.

Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potrebna stručna sprema koja je navedena u ovom oglasu u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.

Iz dokumenta navedenog pod točkom 6. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potrebna predmetna stručna sprema i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom oglasu)

7. dokaz o aktivnom korištenju engleskog jezika (presliku svjedodžbe škole stranih jezika, svjedodžbe srednje škole, indeksa ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je podnositelj učio strani jezik).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočiti će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s naznakom „za oglas“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana.

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju). Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) smatra se da su povukli/e prijavu na oglas.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“,  broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“,  broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva   hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1766406.

Ver las 160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: