Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Técnicos en ingeniería civil > Stručni Referent/stručna Referentica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERENTICA. Croacia

Trabajos de Técnicos en ingeniería civil en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ingeniería civil.

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Physical and engineering science technicians : Civil engineering technicians

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno odredbi članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“, broj 73/19), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

radi povećanog opsega posla

2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN

ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE

- stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti: SSS tehničke struke, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnom spremi te trajanju staža osiguranja),
  • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas - povećani opseg“.

Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju za više radnih mjesta dužni/e su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se testiranje.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na web-stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.gov.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Na web-stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.gov.hr objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja najmanje pet dana prije testiranja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisan uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Opis poslova: poslovi stručnog/e referenta/ice.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Zagreb, Gruška 20 (s naznakom)

Zamolba: Zagreb, Gruška 20 (s naznakom)

Identificador de la vacante:1826170.

Ver las 292 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ingeniería civil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: