Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Stručni/a Referent/ica - Skladištar Opreme Zatvorenika I Prehrane

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A REFERENT/ICA - SKLADIŠTAR OPREME ZATVORENIKA I PREHRANE

Oferta de trabajo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

  KLASA:   112-03/18-01/100012                                                                                    URBROJ: 514-08-03-01-01/1-18- U Glini,     07. kolovoza 2018. godine Temeljem članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13,  38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17),  a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. Godinu („Narodne novine“) broj 43/18 i 52/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa,Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured KLASA: 112-02/18-01/1344; URBROJ: 514-08-01-03-02-01-18-33 od 17. srpnja 2018. g. Kaznionica u Glini objavljuje   O G L A S za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme – zbog povećanog opsega posla na slijedeća službenička radna mjesta:   2. stručni referent-skladištar opreme zatvorenika i prehrane (1 izvršitelj/ica) – radno mjesto red.br. 93. točke 8.3.1.6. Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova, Priloga II Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa od 10.11.2017. - stručni uvjeti: srednja stručna sprema ekonomske, trgovačke, tehničke, metalske, ugostiteljske struke ili gimnazija, najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim  poslovima, poznavanje rada na računalu i  položen državni stručni ispit.       Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.   Na oglas se mogu prijaviti ravnopravno osobe oba spola.  Na oglas se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan ga je položiti u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada. Kandidat se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.      U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.                                                                                              Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  5. preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove ),
  7. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),   Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.   Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.   Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidati  će biti pozvani na razgovor (intervju) s komisijom, a kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na oglas.   Izabrani kanidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijama u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Kaznionica u Glini.   Oglas će bit objavljen na web stranicama Ministarstva uprave  (www.uprava.gov.hr), Ministarstva pravosuđa  (www.pravosudje.gov.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i oglasnoj ploči Kaznionice u Glini.   Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave  (www.uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS“ i navod radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.   Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći i način provođenja intervjua bit će objavljeni na web stranici  Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i web-stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr ) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto intervjua objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i web-stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr ) i na oglasnoj ploči Kaznionice u Glini, najmanje pet dana prije održavanja intervjua. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni  objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici  Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmog dana od objave na web stranici Ministarstva uprave. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, upravitelj Kaznionice u Glini će obustaviti postupak po ovom oglasu.                                                                                                       KAZNIONICA U GLINI                                                                                                              UPRAVITELJ                                                                                                                                                                                                                   Željko Šešerin

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: KAZNIONICA U GLINI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vinogradska ulica 2, 44 400 Glina

Identificador de la vacante:1644549.

Ofertas de trabajo similares: