Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Stručni/a Suradnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A SURADNIK/CA. Croacia

Vacante en Croacia de Profesionales en derecho

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (“Narodne novine”, broj 73/19), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA

2. Stručni/a suradnik/ca - 1 (jedan/a) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Potrebni stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti;

- položen državni ispit

- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Obvezni probni rad traje 3 (tri) mjeseca.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Sadržaj i način testiranja, određen je sukladno članku 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa.

Na temelju rezultata testiranja i provedenog razgovora (intervjua), Komisija će predložiti čelniku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, kandidate/kinje za prijam na pojedino radno mjesto iz javnog natječaja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske https://ljudskaprava.gov.hr/.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja bit će objavljena na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske https://ljudskaprava.gov.hr/, najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Javni natječaj, o čemu mu/joj se, u pravilu putem elektroničke pošte, dostavlja pisana obavijest.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'', broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice);

- dokaz o radnom iskustvu i to:

a) presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

b) preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o djelu). Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje;

- preslik svjedodžbe ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb s naznakom: "za Javni natječaj“ – uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje (puni naziv radnog mjesta).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za 3 (tri) dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (https://ljudskaprava.gov.hr/).

Dostava rješenja kandidatu/kinji smatra se obavljenom istekom 8. (osmog) dana od dana javne objave istog na web-stranici Ministarstva uprave. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Mesnička 23, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1792634.

Ver las 137 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: