Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Ingenieros electricistas > 5.3.2. Stručni/a Specijalist/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5.3.2. STRUČNI/A SPECIJALIST/ICA. Croacia

Búsqueda en Croacia de Ingenieros electricistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electricistas.

Professionals : Science and engineering professionals : Electrotechnology engineers : Electrical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem odluke Upravnog vijeća sa 72. sjednice od 14.02.2019.godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/19-03/76, URBROJ: 534-03-2-1/4-19-5, od 28.02.2019. godine, Imunološki zavod, Rockefellerova 2, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,

za radna mjesta:

5.3.2. stručni specijalist - 1 izvršitelj u Odjelu za tehničke poslove

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkih znanosti, strojarstvo, elektrotehnika, informatika

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

- znanje engleskog ili drugog stranog jezika

- znanje rada na računalu

Uz prijavu kandidat je obavezan priložiti:

- životopis

- diplomu (u preslici)

- domovnicu (u preslici ili elektronički zapis)

- dokaz o radnom iskustvu u struci (u preslici)

- potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u preslici ili elektronički zapis - ne starije od dana objave natječaja)

- uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od šest mjeseci (elektronički zapis)

U prijavi za natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje.

Kandidat koji se natječe na više radnih mjesta dužan je za svako pojedino mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. istog Zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijava se podnosi na adresu: Imunološki zavod, Rockefellerova 2, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto stručni specijalist uz naznaku broja radnog mjesta“ osobno ili putem pošte.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Imunološki zavod zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Imunološki zavod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Imunološki zavod.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rockefellerova 2, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1730264.

Ver las 234 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electricistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: