Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Oficinistas generales > Stručni/a Referent/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI/A REFERENT/ICA. Croacia

Empleo en Croacia de Oficinistas generales

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o držav¬nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 i 61/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu ("Narodne novine" broj 43/18 i 52/18)  Ministarstvo kulture raspisuje

OGLAS

za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana

G) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju

Konzervatorski odjel u Šibeniku

1) Stručni referent/ica

SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Stručni uvjeti:

- SSS - gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- znanje rada na osobnom računalu                                                                

- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.  Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr, najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, kao i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenik/ca  na određeno vrijeme prima se u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr).

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

2. životopis,

3. presliku diplome ili svjedodžbe,

4. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.                 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“,  broj121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u prijavi na oglas dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.                                 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na  web-stranici Ministarstva kulture www.min-kulture.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: MINISTARSTVO KULTURE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1684943.

Ver las 598 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: