Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat. Hordaland. Noruega

Ofertas de trabajo en Noruega (Hordaland) de Profesores de universidades y de la enseñanza superiorClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 146624

Ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som stipendiat for 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet.

Instituttet er eit av dei største sosialantropologiske fagmiljøa i Europa, med for tida 14 fast vitskapeleg tilsette, 2 postdoktorstipendiatar og nærare 25 PhD-stipendiatar. Tilsette og stipendiatar driv forsking og feltarbeid i dei fleste delar av verda, og er heim for fleire større forskingsprosjekt, bl.a. et ERC Advanced Grant prosjekt om egalitarianisme. For vidare detaljar visar vi til instituttet sine nettsider, http://www.uib.no/antro. Instituttet gir undervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Stipendiatstillinga vert utlyst på eit fritt vitskapeleg grunnlag utan geografiske eller tematiske føringar, og søkarar vert oppmoda til å utforme eit originalt prosjektforslag som vender seg til aktuelle teoretiske agendaer i faget. Prosjektforslaget bør springe ut av eigne forskingsinteresser, og kan gjerne være ei vidareføring av eigne tidlegere studiar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Mastergrad i sosialantropologi eller tilsvarande utanlandsk utdanning. Graden må vera avlagt innan søknadsfristen.

  • Minstekravet for søkjarane skal normalt vere B, eller betre, både på masteroppgåva og for mastergraden som heilhet.

  • Du må vere sjølvstendig, ha stor arbeidskapasitet og ha entusiasme for forsking.

Aktuelle kandidatar vil bli invitert til intervju.

Om stipendiatstillinga:

Samla stipendiatperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidligare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga:

Som stipendiat skal du delta i forskarutdanninga ved UiB. Utdanninga har ein normert tidsramme på 3 år, og leiar fram til ein ph.d.-grad. For opptak må du ha fullført mastergrad. Omfanget av utdanningsbakgrunnen må minst svare til femårig, norsk masterutdanning, inklusive ein toårig mastergrad som omfattar ei masteroppgåve. Mastergraden skal være innan det fagområdet det vert søkt om opptak til.

 

Vi kan tilby:

  • Løn etter lønssteg 50 (Lpl.17.515, st. kode 1017, LR20.8) ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr. 436.900 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga
  • Godt fagleg og sosialt miljø med høg kvalitet på forsking og undervising
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

  • Gode velferdsordningar 

Prosjektet:

Kortfatta prosjektskildring (5-8 sider) skal ligge føre saman med søknaden. Prosjektskildringa skal gjere greie for tema, problemstillingar og val av teori og metode. Skildringa skal innehalde framdriftsplan for dei ulike delane av forskingsarbeidet. Ved tilsetjing vil prosjektskildringa vere grunnlaget for opptak til forskarutdanninga.

 

Søknaden skal innehalde:

  • Ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

  • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 435 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: postboks 7802 5020 BERGEN.

Ver las 429 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat innen forskning på ungdom med langvarige helseutfordringer. Noruega, 18 Ene. 2018.

Associate professor of nursing and health promotion. Noruega, 18 Ene. 2018.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor. Noruega, 16 Ene. 2018.

Stipendiat. Noruega, 14 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk - leiing og skuleutvikling. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk atferdsvansker. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk - utforskande undervisingspraksisar. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk -lese og skrivevanskar. Noruega, 12 Ene. 2018.