Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Spremač/spremačica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

Spremačice - 2 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka radnica na rad.

Opći uvjet: Prema Zakonu o radu ( N.N. 93/14.,127/17.,98/2019 )

Posebni uvjeti: minimalno završena osnovna škola

prema članku 10 Pravilnika o radu i Dopuni pravilnika o radu OŠ kraljice Jelene i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ kraljice Jelene, Solin

Prijava na natječaj mora sadržavati:

- osobno ime,

- adresu stanovanja,

- kontakt; broj mobitela ili telefona

- e- mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne stariji od 3 mjeseca.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu trebaju se u prijavi pozvati na to pravo i dužni su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1.

Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/natje_aji

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje:

http://os-kraljicejelene-solin.skole.hr/pravilnici

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe javnog natječaja sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Datum objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole je 18.studenoga 2019.

Rok natječaja je od 19.studenoga 2019. do 26.studenoga 2019.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo ili na adresu:

Osnovna škola kraljice Jelene, Put mira br.3., 21210 Solin

sa OBVEZNOM naznakom “za natječaj”, - navesti naziv radnog mjesta na koje kandidat podnosi prijavu.

Sve kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Kandidate se izvješćuje putem mrežnih stranica Škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: PUT MIRA 3, SOLIN

Identificador de la vacante:1821793.

Ver las 1,749 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: