Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač / Spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Croacia

Búsqueda de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

 

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Marina donesene 11.07.2019.objavljuje se:

NATJEČAJ

za radno mjesto SPREMAČICE

 

SPREMAČICA za rad u Područnom odjelu Cvrčak u Vrsinama, 1 izvršitelj M/Ž na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

UVJETI za radno mjesto:

Završena osnovna škola i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

           

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave natječaja),
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)- ne starije od dana objave natječaja,
  5. životopis.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ MARINA, Ante Rudana 47., 21222 Marina s naznakom “za natječaj za radno mjesto spremačice” poštom, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Marina  www. djecji-vrtic-marina.hr u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                        

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MARINA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina Email: st.t-com.hr" rel="nofollow">djeciji.vrticst.t-com.hr

Identificador de la vacante:1776107.

Ver las 2,045 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: