Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Croacia

Empleos en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. Spremačica (radno mjesto s posebnim uvjetima rada) – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno do povratka djelatnice s bolovanja uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjesec.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Pored općih uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole te uvjete određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. 7/17 i 68/18).

UVJETI: - najmanje završena osnovna škola

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi te potvrdu o nekažnjavanju u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je od ovlaštene zdravstvene ustanove ishoditi uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (rad na visini).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidata dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu mora se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti potvrdu o priznatom statusu i ostalu propisanu dokumentaciju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je, priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Za kandidate/kinje koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodno vrednovanje. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnom vrednovanju, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Na internet stranici Škole http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr -natječaji, biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere, najmanje 3 dana prije održavanja prethodne provjere.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O izboru kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o izboru na internetskoj stranici Škole:

http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr u roku od 15 dana od dana izbora.

Prijave dostaviti na adresu:

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Vukovarska cesta 209 u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno od 7. 6. 2019. do 17. 6. 2019.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vukovarska cesta 209, 31000 Osijek

Identificador de la vacante:1764481.

Ver las 2,048 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: