Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Spremač/spremačica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Trgovačka  i tekstilna  škola u Rijeci, Stane Vončine 1a, Rijeka raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

SPREMAČICA, na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.)

 

Poslove spremačice može obavljati osoba koja je završila:

 • osnovnu školu

   

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidat je dužan priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragomi da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne straije od dana raspisivanja natječaja).

   

  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

   

  Ugovor o radu sklopit će se uz probni rok od mjesec dana.

   

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   

  Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

   

  Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskihbranitelja: https://branitelji.gov.hr/oministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825.

  Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)“

   

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu bit će pozvani na testiranje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj i tekstilnoj školi koji je dostupan na mrežnim stranicama škole.

   

  Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  škole.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Stane Vončine 1a, Rijeka s naznakom „Za natječaj“.

   

  Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje suglasnost za obradu osobnih podataka sukladno propisima o zaštiti podataka.

   

  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

   

  O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole.

   

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Stane Vončine 1a, Rijeka

Identificador de la vacante:1761953.

Ver las 2,048 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: