Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/SPREMAČICA. Croacia

Vacantes de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Starčevića Lepoglava (u daljnjem tekstu: Pravilnik),

OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Hrvatskih pavlina 42 raspisuje

Natječaj za radno mjesto:

  1. Spremač/spremačica – neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20).

- srednja stručna sprema u trajanju od minimalno 3 godine

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata, ne vraćamo dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme

3. Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja

4. Dokaz o državljanstvu

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene dokumente dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored isprava o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19., 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20) te drugim posebnim zakonima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo kao i dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Natječaj vrijedi od 21.9.2022. do 28.9.2022. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nakon isteka roka za prijave na natječaj, provest će se vrednovanje kandidata, o čemu će biti obavijest na web stranici škole: http://os-astarcevica-lepoglava.skole.hr.

Rok za prijave je osam dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči OŠ Ante Starčevića Lepoglava.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno u tajništvo ili poštom na adresu:

Osnovna škola Ante Starčevića

Hrvatskih pavlina 42

42250 Lepoglava

S naznakom: „Za natječaj – spremač/ica“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Hrvatskih pavlina 42, 42250 Lepoglava

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 22 de Septiembre de 2022, y con identificador de la vacante:2209486.

Ver las 504 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: