Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Cocineros > Spremač/spremačica - Pomoćni Kuhar/pomoćna Kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/SPREMAČICA - POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA

Trabajar en Croacia de Cocineros

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 

-  SPREMAČ-ICA/POMOĆNI KUHAR-ICA     1 izvršitelj na određeno - puno radno vrijeme, od 2.9.2019. do 31.8.2020. godine,  probni rad 60 dana

                                                                                             

 

UVJETI ZA RADNA MJESTA : Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br:10/97.,107/07.i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, br:133/97.).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

U prijavi potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak, ne stariji od 6 mjeseci
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju  u prekršajnom postupku, ne stariji od 6 mjeseci
  6. Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne stariji od 6 mjeseci
  7. Vlastoručno potpisana izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenoj natječaja.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

Ako kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu: Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ br.121/17.), Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne Novine“ br.157/13.,152/14. i 39/18.) i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95.,108/96.,82/01.,103/03. i 148/13..), u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Đakovo.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, jer se iste ne vraćaju, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku, u zatvorenim omotnicama (obavezno na poleđini omotnice navesti puno ime, prezime i adresu), na adresu

 

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO,

L.Botića 7/A

 31400 ĐAKOVO, s naznakom

„Natječaj za Spremača-icu/Pomoćnog kuhara-icu“

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, biti će obaviješteni telefonski ili putem elektroničke pošte, o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja minimalno tri dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje provoditi će  Povjerenstvo Dječjeg vrtića Đakovo.

Nakon provedenog pisanog testiranja, provest će se intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje  50 %  bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanom testiranju, biti će obaviješteni telefonski ili putem elektroničke pošte, o vremenu održavanja intervjua.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova.

 

Pisano testiranje Dječjeg vrtića Đakovo obavljati će se iz slijedećih područja:

 

1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, 

    br.63/08. i 90/10.). 

2. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

    (Narodne novine“,br.105/02.,55/06. i 121/07.).

 

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  u zakonskom roku, putem mrežne stranice  www.djecjivrticdjakovo.hr  i oglasne ploče Vrtića.

 

 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Đakovo dana 19.6.2019.g. i traje do 27.6.2019.g.

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić Đakovo.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: L. Botića 7/A, 31400 Đakovo

Identificador de la vacante:1768934.

Ver las 1,928 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: