Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Spremač/spemačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/SPEMAČICA. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 21. Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnatelj škole raspisuje   NATJEČAJ za radno mjesto   1. SPREMAČ/SPREMAČICA - 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme  s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja. UVJETI: NKV radnik/radnica. Osoba koja dostavlja prijavu na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu mora ispunjavati uvjete prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,). Izrazi koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba je dužna na natječaj priložiti presliku tražene dokumentacije koja se ne vraća: - prijava - svjedodžba 8. razreda osnovne škole - životopis - rodni list - domovnica - potvrda nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci. - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom stažu osiguranja. Odabrana osoba je dužna prije potpisivanja ugovora dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike. Ako se osoba poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ili Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, obvezna je uz prijavu priložiti dokaz u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti. Osobe iz članka 102. stavka 1-3. i članka 103. stavka 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja i informacije o potrebnim dokazima potražiti na poveznici:   

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf   Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA HALLEROVA ALEJA 3/A 42000 VARAŽDIN s naznakom „ZA NATJEČAJ“ Opis poslova: poslovi spremača/ice.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Hallerova aleja 3/A, 42000 Varaždin / s naznakom

Identificador de la vacante:1668382.

Ofertas de trabajo similares: