Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Dječji vrtić Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijeća od 01. ožujka 2021.g., objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

SPREMAČICA SERVIRKA – dva (2) izvršitelja/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati uvjete prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Opis poslova: održava čistoću i provjerava sigurnost vanjskih površina i igrališta, osigurava prohodnost teresa i ulaza u objekte, održava čistoću dnevnih boravaka djece, sanitarija i ostalih pratećih prostora, obavlja jednostavne poslove pripreme hrane, pere i dezinficira stolove i servirna kolica prije i nakon obroka, servira obroke, rasprema i posprema dječje ležaljke, pere prozore i vrata, mijenja dječju posteljinu, čisti i pere rasvjetna tijela, čisti namještaj i podove, prostirače i drugo.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

(ne starije od dana objave natječaja)

- uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave natječaja)

- uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana objave natječaja)

- preslika osobne iskaznice

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovog Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovog Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovog Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovog Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovog Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kad se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovog Zakona

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g) h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17):

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepravodobne, neuredne, nepotpune i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica uz naznaku „za natječaj -spremačica servirka“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 02.03.2021. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta u originalu ili ovjerenoj preslici.

Dječji vrtić Žirek zadržava pravo prema potrebi provesti prethodnu provjeru radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti kandidata koji zadovoljava formalne uvjete natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere bit će objavljeno na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Žirek (www.dv-zirek.hr), te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica, najviše pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjem vrtiću Žirek za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Žirek. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom obavijesti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Žirek www.dv-zirek.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Žirek.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: Dječji vrtić Žirek.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica

Identificador de la vacante:1951508.

Ver las 1,482 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: