Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA. Croacia

Trabajos de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

METKOVIĆ

Klasa: 112-01/20-01/12

Ur.broj: 2117-107-02-20-01

Metković, 20. listopada 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića „Metković“ Metković, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 2 (dva/ije) izvršitelja/ice- na određeno nepuno radno vrijeme-zbog povećanja opsega posla, a najdulje do 31. srpnja 2021. godine

Uvjeti natječaja: - prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. Kratki životopis
 2. Preslika svjedodžbe o završenoj školi
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (oba ne starija od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 93/13, 98/19)
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na

 • mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Metković
 • mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Metković

  Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković, s naznakom „Za natječaj – spremač/ica“

  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

  Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA.

  Dječji vrtić Metković zadržava pravo poništenja natječaja.

  Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja

  osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve

  u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja

  2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

  takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Metković

  na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i

  zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na

  internetskim stranicama i Oglasnoj ploči vrtića.

  Ravnateljica

  Julijana Bebić

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: KRALJA ZVNONIMIRA 22, 20350 METKOVIĆ

Identificador de la vacante:1914794.

Ver las 1,787 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: