Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA. Croacia

Trabajos en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

SPREMAČ/ICA

- 1 izvršitelj (mjesto rada Macinec), na određeno radno vrijeme, 40 sata tjedno, zamjena za osobu koja se nalazi na bolovanju, početak rada 07.11.2019., najduže do kraja nastavne godine

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno pitpisana, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu sljedeću dokumentaciju:

1. Životopis

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. Dokaz o državljanstvu

4. Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine broj 121/17), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/03, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

- kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno čl.101 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene

u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U prijavi kandidat mora obavezno navesti osobne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. ispravama, a za potrebe provedbe natječajnoj postupka.

Na web stranici škole http://os-inovaka-macinec.skole.hr/ objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Dr.Ivana Novaka Macinec koji je dostupan na poveznici : http://os-inovaka-macinec.skole.hr/skolski_dokumenti/op_i_akti

Natječaj je otvoreni od 14.10.2019. do 22.10.2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica škole.

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ DR.IVANA NOVAKA MACINEC, Glavna 32, 40306 Macinec, sa naznakom „ za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA DR.IVANA NOVAKA MACINEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Glavna 32, 40306 Macinec

Identificador de la vacante:1808639.

Ver las 1,758 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: