Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Spremač/ica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

                                                

Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i članka  72. stavka 1. alineje 14. Statuta Osnovne škole «Ljudevit Gaj» Krapina,  ravnateljica škole raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

  

SPREMAČICE (m/ž) – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

Mjesto rada: Matična škola u Krapini

 

Uvjeti: Završena osnovna škola

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis,
  2. Presliku dokaza o stručnoj spremi
  3. Presliku domovnice
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Dokaz o prethodno ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. 08. 2019. i traje do 24. 08.  2019.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu: Osnovna škola «Ljudevit Gaj» Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužen je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljenih na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada, uz prijavu na oglas dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl..)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnih zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja (testiranje – opći  dio) te razgovor s kandidatima.

Komisija za provedbu natječaja će na web stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“ objaviti sadržaj i način te pravne izvore za pripremu kandidata za testiranja istovremeno s objavom natječaja.

 

Komisija za provedbu natječaja  će na web stranici škole u rubrici „Zapošljavanje“ i na oglasnoj ploči škole objaviti  mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o tome će biti pisano obaviještena. Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani putem obavijesti na mrežnim stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“.

 

Podnošenjem ponude na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.         

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina

Identificador de la vacante:1785258.

Ver las 1,864 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: