Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA. Croacia

Vacante de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti (dalje: Bolnica), ravnatelj Bolnice raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem u radni odnos za radno mjesto

5. Spremačica (m/ž) - 2 izvršitelja

Uvjeti: završena osnovna škola

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno priložiti: životopis; preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe; potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).

Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za posebne navode u prijavi na Natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i prijave bez tražene dokumentacije, neće se razmatrati.

Bolnica zadržava pravo dodatnog testiranja kandidata te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Mole se kandidati da u prijavi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa pripadajućom dokumentacijom.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Bolnica jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Za natječaj - ne otvarati«.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Rockefellerova 3, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1766064.

Ver las 2,046 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: