Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Polonia > Secretarios (general) > Specjalista Ds. Zakupów (bürokaufmann/-frau)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Specjalista ds. Zakupów (Bürokaufmann/-frau). Polonia

Vacante de Secretarios (general) en Polonia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general).

Pracownicy biurowi : Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni : Sekretarze (ogólni) : Sekretarze (ogólni)

Descripción de la oferta de trabajo:

Stellenangebotsbeschreibung:

?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako Specjalista ds. Zakupów Obowi?zki: Proaktywnie uczestniczy we wdra?aniu dzia?a? oszcz?dno?ciowych w zak?adzie, zgodnie z ustalonymi wymaganiami bud?etowymi, we wspó?pracy ze wszystkimi dzia?ami, Prowadzi proces zmiany dostawców dla komponentów bezpo?rednio produkcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, Prowadzi negocjacje z lokalnymi dostawcami, aby osi?gn?? zak?adane cele, wdra?a dzia?ania z nimi zwi?zane, Wspiera zakupy strategiczne w osi?gni?ciu zak?adanych celów negocjacyjnych, Skupia si? na procesie QCD (wska?niki jako?ciowe, logistyczne, komercyjne) i ich poprawie poprzez regularne spotkania z dostawcami, Przygotowuje, uczestniczy i wspiera innych pracowników dzia?u zakupów w spotkaniach z dostawcami, Wspiera dzia? logistyki w zakresie realizacji dostaw na czas oraz zwrot kosztów transportów specjalnych z winy dostawcy, Wspiera dzia? jako?ci w zakresie rozwi?zywania problemów jako?ciowych, Uczestniczy w projektach wdro?enia nowych produktów (funkcja administracyjna), Bierze udzia? w analizie mocy produkcyjnych u dostawców, Zarz?dza zwolnieniami materia?owymi do dostawców, Zapewnia poprawno?? i kompletno?? wszystkich danych zakupowych w systemie SAP. Wymagania: Minimum 2 lata do?wiadczenia w pracy w zakupach, Wykszta?cenie wy?sze, Znajomo?? systemu SAP, Dobra znajomo?? j?zyka angielskiego (min.B2), Umiej?tno?? negocjacji, Znajomo?? zagadnie? prawnych i finansowych zwi?zanych z procesem zakupowym, Znajomo?? norm ISO TS, APQP. Oferujemy: Bardzo dobre warunki pracy, Mo?liwo?? rozwoju zawodowego, Pakiet ?wiadcze? dodatkowych, Zapewniamy parking. Ponadto oferujemy Ci prac? w atrakcyjnych lokalizacjach, p?askie struktury organizacyjne, wielokulturowe zespo?y, elastyczny czas pracy, a tak?e ciekawe mo?liwo?ci podnoszenia kwalifikacji. Krótko mówi?c: Chcesz pracowa? w po??czonym globaln? sieci? przedsi?biorstwie, w którym ludzie wywodz?cy si? z ró?nych kultur wspólnie wdra?aj? innowacyjne rozwi?zania? W takim razie z?ó? formularz aplikacyjny online. Klikaj?c w przycisk ,,Aplikuj teraz" zgadzasz si? na przetwarzanie przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zg?oszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu. Ta zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zosta?y wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdj?cie, zainteresowania. Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imi?, nazwisko, do?wiadczenie zawodowe, wykszta?cenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Je?eli nie chcesz, aby?my przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wp?ywu na mo?liwo?? udzia?u w rekrutacji. Mo?esz j? cofn?? w ka?dym momencie, wysy?aj?c e-mail na adres: rekrutacjanidec-ma.com. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. przed cofni?ciem zgody. Je?eli chcesz wzi?? udzia? w rekrutacji na to, a tak?e na inne stanowiska oferowane przez nasz? firm? koniecznie za??cz w swoim CV klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, w szczególno?ci w CV oraz li?cie motywacyjnym, w bie??cym naborze, jak równie? na potrzeby przysz?ych procesów rekrutacyjnych w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o.

Instrucciones para solicitar:

Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Specjalista-Ds-Zakupw-411768?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-398491-S

Forma de contacto:

Identificador de la vacante:12811-398491-S.

Ver las 964 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: