Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Službenik/ca I Vrste- Administrator Združenog Diplomskog Studija Na Pomorskom Odjelu

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SLUŽBENIK/CA I VRSTE- ADMINISTRATOR ZDRUŽENOG DIPLOMSKOG STUDIJA NA POMORSKOM ODJELU

Ofertas de empleo de Especialistas en métodos pedagógicos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

SVEUČILIŠTE U ZADRU, raspisuje

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto:

a) Radno mjesto službenika I. vrste – administrator združenog diplomskog studija na Pomorskom odjelu, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja navedenog studija), s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete i to:

- završen diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje 18 mjeseci radnog iskustva na administrativnim poslovima (poslovi odgovarajuće stručne spreme i struke)

- poznavanje rada na osobnom računalu

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- probni rad šest mjeseci.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti:

• životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja

• dokaz o stručnoj spremi

• dokaz o državljanstvu

• potvrda HZMO-a o radnom stažu, ne starije od dana natječaja.

Mjesto rada je u Zadru.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Obrazac prijave za nenastavna radna mjesta može se preuzeti na stranici http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Sveučilište u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića 1.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Ukoliko kandidati ne pristupe testiranju i razgovoru smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i

148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zadru, kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora kandidata objavom odluke o prijamu na mrežnim stranicama Sveučilišta pod rubrikom „Natječaji“.

Sveučilište može poništiti javni natječaj bez navođenja razloga.

Rok prijave za natječaj teče 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZADRU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: M.Pavlinovića 1, 23000 Zadar

Identificador de la vacante:1941215.

Ver las 171 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: