Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Economistas > Savjetnik/savjetnica Za Računovodstvene Poslove

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SAVJETNIK/SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE. Croacia

Empleos de Economistas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/2011., 04/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Trnovec Bartolovečki.

U službu u Jedinstveni upravni odjel prima se službenik za obavljanje poslova radnog mjesta:

– savjetnik/ca za računovodstvene poslove

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– stručna sprema: magistar/ra ekonomske struke ili stručni/a specijalist/ica ekonomije

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi u ovom javnom natječaju rodno su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Na javni natječaj može se prijaviti kandidat/kinja koji/a nema položen državni ispit, a u slučaju prijma u službu i rasporeda na radno mjesto obvezan/na je položiti državni ispit u roku godinu dana od prijma u službu.

U slučaju prijma u službu obvezan je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i prijavi priložiti ispravu o priznatom statusu u izvorniku i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje su obvezni/e pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere sposobnosti rada računalom i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati/kinje koji/e su podnijeli urednu prijavu na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % od ukupnog broja bodova za svako pravno područje zasebno na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Javni natječaj objavljen je i na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki s obrascima koji se ispunjavaju i prilažu prijavi na javni natječaj.

Na internetskoj stranici Općine Trnovec Bartolovečki i na oglasnoj ploči Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76 uz javni natječaj objavit će se opis poslova, podaci o plaći za radno mjesto, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područja provjere i pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za pisano testiranje.

Na isti način objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije provedbe samog pisanog testiranja.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokumentaciju:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu ili preslik osobne iskaznice)

3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

4. ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave

5. ispis elektroničkog zapisa podataka ili izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave ili ispis elektroničkog zapisa podataka

6. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (obrazac)

7. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba) ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu (obrazac)

8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da daje privolu da se podaci koriste u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka (obrazac)

9. preslik dokumentacije (rješenje, ugovor i sl.) iz kojeg je vidljivo najmanje tri godine obavljanje odgovarajućih poslova (poslovi proračunskog računovodstva odnosno računovodstva).

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/na dužan/na je po primitku obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova.

Ako kandidat/kinja u određenom roku ne dostavi isto uvjerenje, smatra se da ne ispunjava opće uvjete propisane javnim natječajem.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, a priložio/la je navedenu dokumentaciju u presliku, dužan/na ju je Povjerenstvu predočiti u izvorniku radi uvida i ovjere preslika te dokumentacije.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je priložiti uz prijavu dokaz o promjeni podataka (vjenčani list, rodni list i sl.).

Ako je stručna sprema stečena u inozemstvu, kandidat/kinja je dužan/na uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne isprave o stjecanju stručne spreme izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske.

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata/kinje koja sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Svi podaci koje dostavi kandidat/kinja obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Kandidat/kinja prijavom i izjavom da daje privolu pristaje da se podaci koriste u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Osoba koja nije podnijela prijavu pravodobno, urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, a o istom dostavlja se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Protiv ove obavijesti kandidat/kinja nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijava s podacima i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavlja se u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici predajom neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili poštom preporučeno na adresu: Općina Trnovec Bartolovečki, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trnovec, Bartolovečka ulica 76, 42202 B. Trnovec, »Ne otvarati – prijava za prijam službenika u službu«.

U slučaju neizbora kandidata/kinje po raspisanom javnom natječaju poništava se javni natječaj donošenjem Odluke o poništenju javnog natječaja.

Kandidati/kinje će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni/e u zakonskom roku i u skladu sa zakonskim odredbama.

OPIS POSLOVA I ZADATKA RADNOG MJESTA

 • obavlja poslove pripreme i daje podatke za izradu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Općine (prijedloge Proračuna Općine, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine, Odluke o izvršavanju Proračuna, Projekciju Proračuna te Programe javnih potreba (u djelatnostima brige za djecu predškolske dobi, odgoja i osnovnog obrazovanja, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi kulture, informiranja građana, sporta, vatrogastva, i civilne zaštite), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, Programa preventivnih mjera u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja te mjera zaštite okoliša, Programa održavanja komunalne infrastrukture te Programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture,
 • prati i kontrolira naplatu prihoda, izvršavanje rashoda te priprema polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju općinskog proračuna,
 • priprema i prosljeđuje nadležnom državnom tijelu tromjesečna i polugodišnje te godišnje financijsko izvješće,
 • provodi akte općinskog načelnika o isplatama korisnicima proračunskih sredstava,
 • priprema podatke za potrebe Državnog ureda za reviziju prilikom provedbe godišnjeg nadzora i priprema podatke za potrebe očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • priprema podatke i dokumentaciju za potrebe popunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vodi poslovne knjige proračuna,
 • utvrđuje analitička konta kontnog plana,
 • vodi knjige ulaznih i izlaznih računa,
 • vrši obračun plaća i drugog dohotka (naknada) te isplatu materijalnih prava zaposlenih,
 • vrši prosljeđivanje Poreznoj upravi Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima (obrazac JOPPD),
 • vodi evidenciju i obračun putnih naloga za službena putovanja,
 • obavlja poslove blagajne,
 • obavlja kontrolu dokumentacije na osnovu koje se vrše isplate,
 • obavlja poslove vođenja pomoćnih evidencija u računovodstvu (salda konti kupaca i dobavljače),
 • prati troškove i vrši obračun istih prema mjestu troška,
 • vodi knjigu osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala,
 • daje podatke službenicima za izradu izvješća,
 • vodi porezne kartice zaposlenika i izrađuje izvještaje o dohotku,
 • dostavlja zakonom određenih podataka Poreznoj upravi, Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija,
 • izdaje potvrde o primanjima,
 • ispostavlja račune korisnicima usluga,
 • organizira i sudjeluje u godišnjem popisu i inventuri,
 • obavlja obradu i ispis virmana,
 • provodi naplatu potraživanja i plaćanja obveza putem kompenzacija i cesija i ostalih prijeboja,
 • odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju u skladu sa zakonom u propisanim rokovima,
 • postupa u skladu s Procedurama općinskog načelnika te
 • obavlja druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Empleador: OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trnovec, Bartolovečka ulica 76, 42202 B. Trnovec

Zamolba: Trnovec, Bartolovečka ulica 76, 42202 B. Trnovec

Identificador de la vacante:1979625.

Ver las 160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: