Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Referent/ica Za Plan, Analizu I Statistiku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT/ICA ZA PLAN, ANALIZU I STATISTIKU. Croacia

Vacante en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

OPĆA BOLNICA PULA

OSPEDALE GENERALE DI POLA

JAVNI NATJEČAJ

Klasa: 100-01/21-01/16

4. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

a) Referent za plan, analizu i statistiku u Odjelu kontrolinga i medicinske dokumentacije – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 4. a):

  • Sveučilišni diplomski studij ekonomije
  • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
  2. Životopis
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
  6. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Detaljnije na:

http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,90/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula, sa naznakom „Za natječaj“.

Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama dana 14.05.2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 22.05.2021. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Opća bolnica Pula.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula

Identificador de la vacante:1983077.

Ver las 174 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: