Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Referent/ica Za Plaće I Naplatu Ii

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT/ICA ZA PLAĆE I NAPLATU II. Croacia

Oferta de Empleados de contabilidad y cálculo de costos en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Umag-Umago, Upravni odjel za financije i proračun, na radno mjesto referent za plaće i naplatu II. (1 izvršitelj - m/ž), na određeno vrijeme, radi zamjene na duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje talijanskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajućeg stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, sukladno članku 13. ZSN-a.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14, 39/18. i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga oglasa i sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem poveznice: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (običnu presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
 • svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom (obična preslika),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od trideset dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obična preslika),
 • običnu presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ),
 • dokaz o položenom državnom ispitu, običnu presliku (ako kandidat ima položen državni ispit),
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje),
 • običnu presliku dokaza o poznavanju talijanskog jezika - svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja,
 • običnu presliku dokaza o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti za Računalnog operatera poslovne primjene računala ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike ili drugu odgovarajuću potvrdu ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-elektronička pošta i rad na Internetu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike isprava.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka oglasnog roka.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji nemaju svjedodžbu ili certifikat o poznavanju talijanskog jezika razine tečaja A1 stupnja, a ispunjavaju ostale oglasne uvjete, mogu biti primljeni u službu pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom o unutarnjem redu („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 2/ 20 – u nastavku teksta: Pravilnik), steknu odgovarajuću svjedodžbu ili certifikat.

Kandidati koji nemaju certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računala, a ispunjavaju ostale oglasne uvjete, mogu biti primljeni u službu pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom, steknu odgovarajući certifikat, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu odgovarajuću potvrdu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu, neće biti pozvana na dopunu prijave.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Umag-Umago, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg slobode 7, 52470 Umag, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s obveznom naznakom „ZA OGLAS ZA PRIJAM REFERENTA ZA PLAĆE I NAPLATU II. (ZAMJENA DUŽE VRIJEME ODSUTNOG SLUŽBENIKA) – NE OTVARAJ“. Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Umaga-Umago, Trg slobode 7 (prizemlje).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Umaga-Umago www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“). Na oglasnoj ploči Grada Umaga-Umago i na web stranici www.umag.hr (lokacija „Zapošljavanje“) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

KLASA: 112-03/20-01/01 PROČELNICA

URBROJ: 2105/05-04/01-20-01 Barbara Krištofić Brenčić, dipl. oec.

Umag, 4. kolovoza 2020.

Visto l'art. 29 e in riferimento all'art. 19 della Legge sugli impiegati e il personale tecnico delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 86/08, 61/11, 4/18 e 112/19-di seguito: LIPT), l'assessora alle finanze e bilancio pubblica il seguente

AVVISO

di assunzione in servizio

nella Città di Umag-Umago, Assessorato alle finanze e bilancio, di n. 1 referente stipendi e pagamenti II (ambosessi), da inquadrare a tempo determinato con previsto periodo di prova obbligatorio di mesi due causa assenza prolungata della titolare.

Il servizio a tempo determinato non può essere esteso a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni contemplate dalla LIPT.

I candidati devono soddisfare i criteri generali per l'assunzione in servizio previsti dall'art. 12 della LIPT (maggiore età, cittadinanza croata e idoneità sanitaria), unitamente ai seguenti criteri:

 • diploma di scuola media superiore in economia;
 • minimo un anno di esperienza professionale nel settore;
 • possesso dell'esame di Stato;
 • conoscenza della lingua italiana;
 • comprovata abilità nell’utilizzo del computer.

I cittadini stranieri o apolidi possono essere assunti in servizio previo reperimento del nulla osta preliminare rilasciato dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto al pubblico impiego e previo adempimento delle formalità previste da leggi specifiche.

In ottemperanza all'art. 13 della LIPT, per esperienza professionale nel settore viene intesa l'esperienza lavorativa maturata ai posti di lavoro che necessitano della qualifica e del titolo di studio richiesti dal presente Avviso (servizio presso organi amministrativi nelle unità di autogoverno locale e territoriale /regionale/, servizio presso organi di Stato od organi pubblici, servizio maturato presso datori di lavoro privati, attività svolte come liberi professionisti in ottemperanza a disposizioni specifiche o servizio svolto presso organizzazioni internazionali).

Possono presentare domanda di assunzione i candidati che non hanno sostenuto l’esame di Stato, con l’obbligo di sostenerlo entro un anno dall'assunzione in servizio, previo superamento del periodo di prova.

Non possono essere assunti candidati per i quali sussistono gli impedimenti previsti dagli artt. 15 e 16 della LIPT.

I candidati che intendono avvalersi del diritto di precedenza di assunzione in base alla legge specifica sono tenuti a fare appello a tale diritto presentando l'apposita documentazione probatoria e altri atti contemplati dalla rispettiva legge specifica, onde ottenere la prelazione rispetto agli altri candidati aventi le identiche condizioni.

I candidati che si avvalgono del diritto di precedenza di assunzione in ottemperanza all'art. 101 della Legge sui difensori croati della Guerra patria e sui membri delle rispettive famiglie (Gazzetta Ufficiale, nn. 121/17 e 98/19), nonché all'art. 48f della Legge sulla tutela dei reduci di guerra militari e civili diversamente abili (Gazzetta Ufficiale, nn. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 e 98/19) e all'art. 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e assunzione in servizio (Gazzetta Ufficiale, nn. 157/13, 152/14, 39/18 e 32/20) sono tenuti a specificare tale diritto nella domanda di assunzione, realizzandolo nei confronti degli altri candidati unicamente alle identiche condizioni.

I candidati che desiderano fare appello al diritto di precedenza previsto dalla legge specifica devono presentare la copia fotostatica del documento comprovante le modalità di cessazione del precedente rapporto di lavoro (es.: cessazione dovuta per colpa del dipendente o avvenuta tramite comune accordo) nei casi in cui la prelazione dipenda dal tipo di cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Oltre alla documentazione prevista dal presente Avviso, i candidati che fanno appello al diritto di precedenza di assunzione in osservanza all'art. 101 della Legge sui difensori croati della Guerra patria e sui membri delle rispettive famiglie sono tenuti a corredare la domanda di assunzione con la documentazione probatoria disciplinata dal Ministero dei difensori croati e indicata sul sito all'indirizzo https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Oltre alla documentazione prevista dal presente Avviso, i candidati che intendono fare appello al diritto di precedenza di assunzione in osservanza all'art. 9 della Legge sulla riabilitazione professionale e assunzione in servizio delle persone diversamente abili sono tenute a corredare la domanda di assunzione con la documentazione probatoria atta a comprovare lo stato di persona diversamente abile.

Documentazione da allegare alla domanda di assunzione:

 • curriculum vitae,
 • copia fotostatica del certificato di cittadinanza o altro documento analogo (carta d’identità, passaporto o libretto militare);
 • copia fotostatica del diploma attestante il possesso del titolo di studio richiesto;
 • documento ottenuto per via telematica attestante i dati registrati nella matricola dell’Istituto croato per la previdenza sociale (qualora il candidato presenti la domanda di assunzione in formato digitale attraverso il sito dell’Istituto croato per la previdenza sociale), ovvero certificato riportante i dati del registro tenuto presso l’Istituto croato per la previdenza sociale e ottenibile direttamente presso gli sportelli di quest’ultimo, ovvero presso i rispettivi servizi circondariali (non antecedente a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’albo pretorio dell’Ufficio di collocamento, fotocopia semplice);
 • copia fotostatica della documentazione comprovante l’esperienza lavorativa nel settore (certificato, contratto o attestato rilasciato dal datore di lavoro riportante i seguenti dati: tipo di lavoro svolto dal candidato, profilo e livello professionale richiesto, periodo di servizio o altro atto analogo volto a comprovare l’esperienza lavorativa nel settore);
 • copia fotostatica del certificato attestante il superamento dell’esame di Stato (qualora in possesso);
 • documento in formato digitale o copia fotostatica del certificato comprovante l’assenza di condanne o procedure penali in corso contro il candidato (non antecedente a 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’albo pretorio dell’Ufficio di collocamento);
 • copia fotostatica del documento comprovante la conoscenza della lingua italiana (pagelle di tutti gli anni di studio di scuola elementare o media superiore attestanti il superamento dell’esame di lingua italiana o rispettivo attestato (certificato) comprovante la conoscenza della lingua italiana - livello A1,
 • documento comprovante l’abilità nell’utilizzo del computer (certificato probatorio comprovante l’abilità nell’utilizzo del computer valevole nelle nazioni dell’UE, certificato probatorio comprovante l’abilitazione di Operatore informatico abilitato in applicazioni operative, corrispettiva pagella di scuola media superiore, specificazione dei voti a livello universitario o specialistico (università o scuola superiore) comprovante il superamento dell’esame di informatica o rispettivo attestato (certificato) rilasciato da organi abilitati e comprovante il superamento del corso di informatica il cui piano di studicomprende le fondamenta informatiche e lo studio del sistema operativo Windows, nella fattispecie Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook-posta elettronica e applicazioni Internet,
 • dichiarazione sostitutiva sottoscritta di proprio pugno attestante la non sussistenza degli impedimenti previsti dagli artt. 15 e 16 della LIPT (autenticazione notarile non necessaria).

I documenti vanno presentati in fotocopia semplice. Prima di procedere alla selezione del candidato aggiudicatario, i partecipanti al presente concorso dovranno presentare i documenti richiesti dal presente Avviso in copia originale o autenticata.

Nella domanda di assunzione è necessario indicare le generalità del candidato (nome, cognome, residenza, n. telefono/cellulare, preferibile indirizzo di posta elettronica) e specificazione in merito al posto di lavoro per il quale concorre. La domanda di assunzione deve essere firmata di proprio pugno.

Le domande di assunzione possono essere completate entro la scadenza indicata nell’Avviso.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di assunzione va considerata come parametro volto a stabilire se i candidati soddisfano o meno i criteri contemplati dal presente Avviso.

I candidati sono tenuti a presentare il certificato d'idoneità sanitaria successivamente al recapito dell'avviso di designazione e precedentemente all'approvazione del provvedimento sull'assunzione in servizio.

I candidati che non sono in possesso di pagelle, attestati o certificati comprovanti la conoscenza della lingua italiana-livello A1, ma che risultano essere in possesso degli altri requisiti richiesti, possono essere nominati a condizione che la relativa pagella, attestato o certificato venga conseguito entro la scadenza prevista dal Regolamento sull’ordine interno (Gazzetta Ufficiale della Città di Umag-Umago, n. 2/20-di seguito: Regolamento).

I candidati che non sono in possesso di pagelle, attestati o certificati comprovanti l’abilità nell’utilizzo del computer, ma che risultano essere in possesso degli altri requisiti richiesti, possono essere nominati a condizione che la relativa pagella, attestato, certificato o altro documento probatorio venga conseguito entro la scadenza prevista dal Regolamento.

Verranno esaminate unicamente le domande di assunzione corredate dei dati e degli allegati indicati nel presente Avviso, secondo la forma e i contenuti previsti.

I candidati che avranno presentato domande incomplete o pervenute oltre il termine fissato non saranno considerati partecipanti al presente Avviso. In questo caso, gli interessati saranno informati per iscritto in merito ai motivi per cui non possono aderire all’Avviso, esclusa possibilità di ricorso. I candidati non saranno invitati a completare eventuali domande incomplete.

I candidati che soddisfano i criteri concorsuali sono tenuti a sostenere rispettivamente la prova scritta concernente la materia amministrativa e il colloquio di lavoro. In caso di mancata adesione, i candidati saranno considerati rinunciatari al concorso.

Le domande di assunzione vanno inviate in busta chiusa alla Città di Umag – Umago, Commissione attuazione Avviso di assunzione, P.zza Libertà 7, 52470 Umago, entro il termine perentorio di otto giorni a contare dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio presso l’Ufficio di collocamento. Le domande devono essere sigillate in busta chiusa recante la dicitura “AVVISO PER ASSUNZIONE REFERENTE STIPENDI E PAGAMENTI II – NON APRIRE”. È possibile altresì presentare le domande di assunzione direttamente di persona all'Ufficio protocollo-archivio, all'indirizzo Piazza Libertà 7 (Umago).

I candidati saranno informati in merito agli esiti del presente Avviso entro le scadenze previste per legge per mezzo della Delibera sull’individuazione del candidato scelto o sull’annullamento dell’Avviso.

La descrizione delle mansioni lavorative e della retribuzione mensile per il posto di lavoro in oggetto, altresì le modalità di svolgimento della prova scritta, le nozioni richieste per il superamento della stessa, nonché altre fonti per la preparazione dei candidati alla prova sono disponibili sul sito ufficiale della Città di Umag-Umago all’indirizzo www.umag.hr (pagina “Offerte di lavoro”). La data e l’ora dell’esame saranno comunicate all’albo pretorio della Città di Umag-Umago e sul sito della Città di Umag-Umago almeno cinque giorni prima dell’appello della prova scritta.

SIGLA AMM.: 112-03/20-01/01

N. PROT.: 2105/05-04/01-20-01

Umago, 4 agosto 2020

L’ASSESSORA

Barbara Krištofić Brenčić, dipl. oec.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GRAD UMAG.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Umag, Trg slobode 7

Identificador de la vacante:1889186.

Ver las 377 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: