Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Referent/ica Iii Za Nekretnine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda en Croacia de Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Referent/ica Iii Za Nekretnine

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 19., 28. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano raspisuje

 

OGLAS

za prijem u službu na određeno vrijeme

 

na radno mjesto:

Referent III za nekretnine - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. ZSN-a te slijedeće uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske, tehničke struke ili maturant gimnazije,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • aktivno poznavanje talijanskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

   

  Osoba se prima u službu na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla, nastalog uslijed istovremene odsutnosti više službenika.  Služba na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao radi zahtjeva po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (˝Narodne novine˝ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), može trajati najduže do tri godine.

 

Temeljem članka 28. ZNS-a, osoba se oprima u službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, sa naznakom za koje radno mjesto se ista podnosi, kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe završene srednje škole),
 • dokaz o nekažnjavanju (sa suda, ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, preslika svjedodžbe ukoliko su kandidati polagali predmet talijanski ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju talijanskog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. ZSN-a,
 • preslika dokaza o položenom državnom stručnom ispitu ,
 • elektronički zapis o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž,
 • životopis

Na oglas se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, pod uvjetom da isti polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, navedeni su na web-stranici  www.vodnjan.hr 

Na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i na web-stranici www.vodnjan.hr objaviti će se vrijeme održavanja provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja iste.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, s naznakom: ˝Oglas – referent III za nekretnine ˝.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na oglas koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/19-01/07

URBROJ:2168-04-04/14-19-01

Vodnjan–Dignano, 04. lipnja 2019.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GRAD VODNJAN.

Idiomas: italiano (Intermedio).

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trgovačka 2, 52215 Vodnjan

Identificador de la vacante:1763169.

Ver las 471 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: