Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Ravnatelj/ica Predškolske Ustanove Dječji Vrtić Ston

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAVNATELJ/ICA PREDŠKOLSKE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ STON

Trabajar en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredaba članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, dalje u tekstu: Zakon), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, dalje u tekstu: Zakon o ustanovama), članka 53. Statuta Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Ston od dana 27.08.2014. godine, izmijenjenog Statutarnom odlukom od 24.03.2021. godine (dalje u tekstu: Statut) i Odluke Upravnog vijeća Predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ STON, KLASA: 601-02/22-05/12; URBROJ: 2117-109/23-01 od 18. rujna 2023. godine, Upravno vijeće Predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ STON, Ston, Put braće Mihanović 4, OIB: 51691342264 raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Predškolske ustanove Dječji vrtić Ston

 1. UVJETI:

BROJ IZVRŠITELJA: 1 (jedan)

VRSTA RADNOG ODNOSA: na određeno vrijeme od pet (5) godina

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

RAZINA OBRAZOVANJA: - završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome

mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij
 2. integrirani preddiplomski i diplomski studij
 3. specijalistički diplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja
 4. stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je

stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima;

 • položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona;

RADNO ISKUSTVO: najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva u predškolskoj

ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

POSEBNI UVJETI: - poznavanje rada na računalu

-vozačka dozvola B kategorije

-aktivan samostalan vozač

OPIS POSLOVA: - poslovodno i stručno vodstvo dječjeg vrtića,

- predlaganje godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića,

- briga o provođenju odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog

vijeća i drugih tijela,

- obavljanje drugih poslova utvrđenih internim aktima

ustanove, Zakonom, Zakonom o ustanovama i drugim

zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju rad dječjeg

vrtića

Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na rok od pet godina u punom radnom vremenu.

Osobi imenovanoj za ravnatelja dječjeg vrtića, koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću nakon isteka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za koje je imala sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 1. ZAPREKE ZA IMENOVANJE

Za ravnatelja dječjeg vrtića ne može biti imenovana osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz članka 25. Zakona.

 1. UPUTE ZA PRIJAVU

Prijavi na natječaj kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potpisanu prijavu na natječaj;
 • životopis;
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;
 • razvojni plan s aktivnostima i ciljevima za mandatno razdoblje;
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97, 4/98);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona ne starije od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona ne starije od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog područno ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Postupak natječaja provodi Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić općina Ston (dalje u tekstu: Upravno vijeće).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Upravno vijeće će provoditi razgovor sa svim kandidatima za ravnatelja koji zadovoljavaju propisane uvjete iz natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Na web – stranici Predškolske ustanove Dječji vrtić Općine Ston (https://djecji-vrtic-ston.hr) objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na oglasnoj ploči i web – stranici Predškolske ustanove Dječji vrtić Općine Ston (https://djecji-vrtic-ston.hr) objavit će se vrijeme održavanja provjere znanja najmanje 5 (slovima: pet) dana prije održavanja iste.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu (članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14, 39/18, 32/20), članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju s skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), moraju se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj podnose se na adresu:

Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON, Ston, Put braće Mihanović 4,

s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja DJEČJEG VRTIĆA STON – NE OTVARAJ“,

putem pošte ili osobno u sjedište Predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ STON.

u roku 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.

Upravno vijeće zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka na mrežnim stranicama Predškolske ustanove DJEČJI VRTIĆ STON, u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovom natječaju korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/16, 69/17).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Put braće Mihanović 4,20230 Ston

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 24 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2388661.

Ver las 262 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: