Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Radno Mjesto Položaj Iii. Vrste: Voditelj/ica Ustrojstvene Jedinice Za Poslijediplomske Studije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RADNO MJESTO POLOŽAJ III. VRSTE: VODITELJ/ICA USTROJSTVENE JEDINICE ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

Ofertas de empleo de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/21-03/84; Ur. broj: 380-012/246-21-2; Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/21-04/00033; Ur. broj: 533-04-21-0009, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/21-03/31; Ur.broj: 251-62-01-21-1; dekanica izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ustrojstvene jedinice za poslijediplomske studije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju imati završeno gimnazijsko ili strukovno upravno-administrativno srednjoškolsko obrazovanje, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te jednu godinu radnog staža.

Radni odnos se zasniva uz probni rad od dva mjeseca.

Prijavi treba priložiti:

1. dokaz o državljanstvu,

2. životopis,

3. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,

4. dokaz o poznavanju engleskog jezika

5. presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za upis do 30. lipnja 2013. i/ili elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu nakon toga datuma (dokaz o radnom iskustvu),

6. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u jednom primjerku, u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se neposredno ili poštom, preporučena pošiljka, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb.

Prijave se podnose s naznakom „Za natječaj – voditelj ustrojstvene jedinice za poslijediplomske studije“.

Na poleđini omotnice čitljivo (tiskanim slovima) navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se podnositelj takve prijave neće naknadno pozivati na dopunu prijave.

Kandidati za zapošljavanje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:

– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19);

– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19);

– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog odabira kandidata imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 50% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor.

Povjerenstvo provodi postupak pisane provjere znanja i sposobnosti te selekcijski razgovor, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te selekcijski razgovor.

Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti odnosit će se na provjeru znanja iz područja uredskog poslovanja (Uredba o uredskom poslovanju), pravilnika Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (http://www.pharma.unizg.hr/files/file/Studiji/Pravilnik_Doktorski_studij_FBF_2017.pdf ), Pravilnik o specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu (http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/akti/Pravilnik-o-poslijediplomskim-specijalistickim-studijima-Sveucilista-u-Zagrebu.pdf ), kao i Informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU (informacijskog sustava za podršku poslovnim procesima povezanim s nastavom na visokim učilištima i praćenjem tijeka studiranja studenata (https://www.isvu.hr/javno/hr/dokumenti/ISVUprirucnik.pdf ).

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja i sposobnosti i selekcijskom razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Sadržaj i način testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (www.pharma.hr) najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta: www.pharma.hr.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet će za točku 1. na mrežnoj stranici objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran.

Poslodavac zadržava pravo slanja svih obavijesti svim prijavljenim kandidatima i elektroničkom poštom, navedenoj u prijavi.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju uvjete obustavit će se postupak po natječaju.

Prijavom na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti nijednu prijavu za zaposlenje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: A. KOVAČIĆA 1, ZAGREB

Identificador de la vacante:1980129.

Ver las 875 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: