Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Računovodstveni Referent/računovodstvena Referentica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAČUNOVODSTVENI REFERENT/RAČUNOVODSTVENA REFERENTICA

Oferta de empleo en Croacia de Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

- opis posla: administrativni i računovodstveni poslovi

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/09, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18, )) Osnovna škola Viktora Cara Emina Lovran, dana 24. rujna 2019. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA na određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

- 1 izvršitelj/ica

Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju:

 • imati završenu srednju školu.
 • poznavanje rada u Županijskoj riznici

  Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

 • Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona s naznakom roka izdavanja i ne starije od dana raspisivanja natječaja.

  Preslike ne moraju biti ovjerene a odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

  Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

  Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave upućene elektroničkom poštom neće se razmatrati.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati na adresu:

  OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, Ulica 9.rujna 4, 51415 Lovran, s naznakom „za Natječaj“

  Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana objave ovog natječaja.

  S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se postupak vrednovanja sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Viktora Cara Emina, Lovran.

  Na web stranici Škole http://www.os-vcemina-lovran.skole.hr pet dana prije dana određenog za testiranje objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.

  U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

  Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

  Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podatka u svrhu natječajnog postupka.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Škole http://www.os-vcemina-lovran.skole.hr

  Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 9. RUJNA 4,  51415 LOVRAN

Identificador de la vacante:1799983.

Ver las 458 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: