Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovaquia > Psicólogos > Psychológovia A Psychoterapeuti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos en Eslovaquia (Presovsky kraj) de Psicólogos

Psychológovia A Psychoterapeuti

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Špecialisti : Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry : Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike : Psychológovia

Descripción de la oferta de trabajo:

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

Vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,

Aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),

Využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,

Individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov – multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov,

Sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa

Realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,

Poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,

Odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov,

Sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie,

Spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,

Vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),

Účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

Participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,

Spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä:

- Dohovor o právach dieťaťa,

- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o rodine č.36/2005

Výhody:Základná zložka mzdy brutto : v zmysle zákona č.553 2003 Z.z.o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Presovsky kraj.

Ver 139 ofertas de trabajo en "Presovsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Salario: mínimo 900 (EUR mensual).

Empleador: Centrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000016255600.

Ver las 229 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: