Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Polonia > Directores de empresas de abastecimiento, distribución > Project Purchasing Manager (leiter/in - Einkauf)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Polonia de Directores de empresas de abastecimiento, distribución

Project Purchasing Manager (leiter/in - Einkauf)

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines.

Kierownicy : Kierownicy do spraw produkcji i wyspecjalizowanych usług : Kierownicy w przemyśle przetwórczym, górnictwie, budownictwie i dystrybucji : Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni

Descripción de la oferta de trabajo:

Stellenangebotsbeschreibung:

?wiatowe trendy takie jak elektryfikacja, pojazdy autonomiczne czy redukcja emisji CO2 to domena NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp z o.o. Przy wsparciu naszego japo?skiego koncernu macierzystego stale umacniamy swoj? pozycj? jednego z najbardziej innowacyjnych przedsi?biorstw w segmencie silników elektrycznych. Pracuj?c w naszej firmie, mo?esz uczestniczy? w realizacji innowacyjnych projektów i wiele dokona?. Zosta? cz?onkiem naszego zespo?u w Niepo?omicach po?o?onych zaledwie 25 km od Krakowa jako Project Purchasing Manager Specific activities description: Fully accountable for all projects within Purchasing for the location in Spain, Germany and Poland until SOP +3 months, Full control of the Bill of Material during the project phase with the task to complete the Supplier Quote Comparison in close alignment with Commodity Purchasing, Consider the best results from piece price, tooling, quality and timing aspects, Establish and build effective internal interfaces to all functions (Engineering, Operations, Finance etc.) and the Top Management of NMA, Assume leadership role in resolution of issues and conflicts, Liaise with other Nidec Business Units globally, Align with the Commodity Purchasing Team on the preferred supply base and commodity strategy. Specific skills and necessary know-how: Minimum Bachelor's degree with major in Purchasing, Engineering, Finance, Logistic, Knowledge of purchasing functions, preferably in the automotive sector, Min. 5 years of experience in Project or Commodity Purchasing, Strong skills in commercial negotiations and negotiation tactics, Good technical knowledge, preferable on the commodities we purchase and the products we produce, Good financial understanding, Fluent English. Ponadto oferujemy Ci prac? w atrakcyjnych lokalizacjach, p?askie struktury organizacyjne, wielokulturowe zespo?y, elastyczny czas pracy, a tak?e ciekawe mo?liwo?ci podnoszenia kwalifikacji. Krótko mówi?c: Chcesz pracowa? w po??czonym globaln? sieci? przedsi?biorstwie, w którym ludzie wywodz?cy si? z ró?nych kultur wspólnie wdra?aj? innowacyjne rozwi?zania? W takim razie z?ó? formularz aplikacyjny online. Klikaj?c w przycisk ,,Aplikuj", ,,Aplikuj teraz" lub ,,Wy?lij" zgadzasz si? na przetwarzanie przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zg?oszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu. Ta zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zosta?y wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdj?cie, zainteresowania. Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imi?, nazwisko, do?wiadczenie zawodowe, wykszta?cenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Je?eli nie chcesz, aby?my przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wp?ywu na mo?liwo?? udzia?u w rekrutacji. Mo?esz j? cofn?? w ka?dym momencie, wysy?aj?c e-mail na adres: nidec-ma.com" target="_blank" rel="nofollow">rekrutacjanidec-ma.com. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. przed cofni?ciem zgody. Je?eli chcesz wzi?? udzia? w rekrutacji na to, a tak?e na inne stanowiska oferowane przez nasz? firm? koniecznie za??cz w swoim CV klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, w szczególno?ci w CV oraz li?cie motywacyjnym, w bie??cym naborze, jak równie? na potrzeby przysz?ych procesów rekrutacyjnych w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych - RODO). Pe?n? informacj? odno?nie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz pod og?oszeniem. www.n

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o.

Instrucciones para solicitar:

Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Project-Purchasing-Manager-451813?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-468373-S

Forma de contacto:

Identificador de la vacante:12811-468373-S.

Ver las 163 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: